Statslig og regional planlægning

Områdets udvikling til boligområde vurderes ikke at være i strid med hverken statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2017

I forbindelse med Kommuneplan 2017 blev ramme 18.L01 for Soderup Vest udvidet til også at omfatte indeværende projektområde. Anlæggelsen af Bukkerupvej efterlod et restareal syd for landsbyen, som med revisionen af kommuneplanen blev inddraget ved en udvidelse af rammen og landsbyafgrænsningen.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

Eksisterende lokalplaner

En mindre del af lokalplanområdet (det nordvestlige hjørne) er omfattet af lokalplan 5.1 Landzonelokalplan for Soderup Vest fra 2006. Formålet med lokalplan 5.1 er at bevare og styrke landsbymiljøet i Soderup Vest og samtidig muliggøre en mindre udbygning mod syd. Lokalplan 5.1 aflyses for det område, som ligger inden for indeværende lokalplanområde. Der medtages elementer af bestemmelserne fra lokalplan 5.1 i denne nye lokalplan, bl.a. i forhold til vejadgang samt placering og udformning af ny bebyggelse.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Da der planlægges for et lille antal boliger, vurderes planlægningen ikke at ville påvirke nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen.

Diverse udpegninger

Område med særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og desuden udpeget som nitratfølsomt område (NFI-område). En del af området er desuden udpeget til indvindingsopland. Et nyt boligområde vurderes at være en mindre forurenende aktivitet som ikke medfører forøget risiko for forurening af grundvandet og der vurderes derfor ikke at være behov for, at fastlægge særlige bestemmelser til grundvandsbeskyttelse i lokalplanen.

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen skal nedsivning af vejvand ske via grøfter da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men spredt over et større område.

Skovbyggelinje
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje, som kastes fra beplantning langs jernbanen. Skovbyggelinjer har til formål at sikre det frie udsyn til skove og skovbryn og for at bevare skovbryn som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Skovbyggelinjer forløber i en afstand af 300 meter fra skoven. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master.

Området mellem lokalplanområdet og beplantningen, der kaster skovbyggelinjen, er i forvejen bebygget. Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3 gælder forbuddet mod byggeri inden for skovbyggelinjen ikke de steder, hvor der i forvejen ligger en væsentlig, lovlig bebyggelse inden for linjen. Dermed er skovbyggelinjen ikke gældende for lokalplanområdet.

Kirkebyggelinje
En lille del af lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje fra Soderup Kirke. Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Det vurderes at lokalplanen ikke er i strid med kirkebyggelinjen, da kun et lille område er omfattet og ny bebyggelse holder sig under 8,5 m i højden.

Kirkeomgivelser
Lokalplanområdet er omfattet af kirkeomgivelser fra Soderup Kirke.
Kirken ligger ca. 500 meter væk og arealet mellem kirken og lokalplanområdet er præget af bymæssig bebyggelse, vejanlæg og jernbanen. Grundet afstanden, det bebyggede miljø og de infrastrukturelle anlæg vurderes planforslaget ikke at påvirke oplevelsen af kirken. Den kommende bebyggelse vil den maksimalt kunne opføres med en bygningshøjde på 8,5 m.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter
Området ligger ikke i nærheden af internationale natur- eller fuglebeskyttelsesområder og vil derfor ikke have påvirkning på disse. Nærmeste Natura 2000-områder er ved Egernæs og Hejede overdrev, som begge ligger 5-6 km fra planområdet (fugleflugtslinje).

Der er ikke konstateret bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, som har været anvendt til landbrugsformål tidligere.

Trafikforhold

Lokalplanområdet skal vejforsynes ved en forlængelse af Camillevej. Med den tidligere lokalplan (Lokalplan 5.1) blev Camillevej udlagt til at servicere tre boliger. Camillevej er udlagt i 5 m bredde og anlagt i grus. Det er vurderet at Camillevej også er egnet som boligvej for yderligere seks boliger. For enden af vejen skal anlægges vendeplads.

Forlængelsen af Camillevej skal også etableres som en grusvej. Den skal anlægges som vist på principsnittet nedenfor. Mod naboskel mod nord (eksisterende boliger) anlægges en grøn rabat med lav beplantning. Derefter vejudlæg med 5 m kørebane i grus. Langs den sydlige side af vejen etableres en regnvandsgrøft i en 2 m bred grøn rabat. De nye boliger skal bygges bag en byggelinje, som er placeret 6 m fra vejudlægget. Dermed sikres en vis afstand til naboskel mod nord da ny boligbebyggelse skal holde en afstand til naboskel på minimum 13 m.


Illustration 4: Viser et principsnit for ny vej og afstand til eksisterende boliger.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger i skoledistriktet Kildedamsskolen. Kildedamsskolen ligger ca. 2,5 km fra området. Der findes også daginstitutioner i Tølløse, den nærmeste ligger ca. 1 km. fra lokalplanområdet. Holbæk Kommune har frit skolevalg og pasningsgaranti, læs mere på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk

Der er busstop på Gl. Høbjærgvej, ca. 100 m fra lokalplanområdet, mens stationen i Tølløse ligger ca. 1,5 km væk.