Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde (naturgas) men der er ikke tilslutningspligt for de nye boliger.

Forbud

- Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Soderup Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området skal jævnfør Spildevandsplanen spildevandskloakeres og al regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse lavet en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området og udarbejdet et notat for regnvandshåndtering. Notatet viser løsninger for afvanding gennem nedsivning,

Læs regnvandsnotatet her (indsæt link)

Vejen afvandes via nedsivning fra en grøft med en bredde på 2 m. Rabatarealer og grøft tilsås med græs. Arealreservation til grøft er fastlagt som vist på kortbilag 5. Grøften opdeles i sektioner for sikre en bedre nedsivning af regnvandet.

Regnvand fra tage og belagte arealer kan afledes via faskiner, regnbede eller permeable belægninger. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Dertil fastlægger lokalplanen en arealreservation til en centralt opsamlings- og nedsivningsanlæg til regn- og overfladevand, som vist på kortbilag 5.

Udlæg til anlæg til regnvandshåndtering er dimensioneret til en 10 års hændelse. Regnvandsløsninger vil ikke kunne dimensioneres til skybrudssituationer. Derfor er det vigtigt, at området indrettes sådan, at vand ved skybrudssituationer ledes til områder, hver der ikke sker skade på bygninger, infrastruktur eller andre sårbare installationer. Ved skybrudssituationer vil der ske overløb dels den centrale grøft til regnvandshåndtering og dels til vejarealer og grøftanlægget omkring lokalplanområdet.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.