Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Servitutredegørelsen er udfærdiget ifm. lokalplansforslag om udstykning af jordbrugsparceller vedr. matr.nr. 1v Soderup By, Soderup.

Dokument lyst den 25.01.1906 nr. 910020 om baneoverkørsel mellem areal nord og syd for banen.
Areal syd for banen er blevet solgt og overkørsel således blevet overflødig. Køber har givet afkald på at benytte overkørsel.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering.
Servitutten bør aflyses, da den er uaktuel.
Påtaleberettiget må forventes at være Banedanmark, som ejer af banearealet.

Dokument lyst den 06.01.2012 nr. 1003221269 om Statsekspropriation.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet og er derfor ikke til hinder for lokalplanens realisering.
Det er oplyst, at servitutten fejlagtigt er tinglyst på ejendommen, og vil blive aflyst snarest.
Påtaleberettiget er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.