I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At muliggøre opførelsen af boliger.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 13as og 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder jf. kortbilag 3.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål.

4.1 Matr. nr. 13as og 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder jf. kortbilag 3 skal sammatrikuleres.

5.1 Bebyggelsesprocenten er 55 %.

5.2 Bebyggelse må kun placeres indenfor de, på kortbilag 5, viste byggefelter. Overdækning af cykler og lign. er undtaget heraf.

5.3 Bebyggelse i byggefelt A må maksimalt opføres i 2 etager, hvor intet punkt af bygningen må være højere end 8,5 meter over naturligt terræn, jf. vejledende koteangivelser på kortbilag 2.

5.4 Bebyggelse i byggefelt B må maksimalt opføres i 3 etager, hvor intet punkt af bygningen må være højere end 11 meter over naturligt terræn, jf. vejledende koteangivelser på kortbilag 2.

5.5 På både bebyggelse i byggefelt A og B skal udendørs opholdsarealer i direkte tilknytning til boligerne sikres i form af altaner á min. 5 kvm. I byggefelt A skal der også udføres hævet terrasse på terræn.

6.1 Facadematerialer skal fremstå i pudset, blank, filtset eller pudset murværk i hvide eller grålige nuancer. Røde eller gule tegl, kan alternativt også bruges.

6.2 Mindre facadepartier eller bygningsdele kan fremstå i træ, metal, eller skifer.

6.3 Tag i byggefelt B skal udføres som fladt tag. Tag i byggefelt A kan enten være fladt tag eller saddeltag. Ved saddeltag skal tagmateriale udføres i tegl og må maksimalt have et glanstal på 30. Solceller er undtaget heraf.

6.4 Nedløbsrør og tagrender skal udføres i zink eller galvaniseret stål.

6.5 Galvtrekanter skal udføres i samme materialer som facade.

6.6 Altaner skal udføres så de harmonerer med bygningens eksisterende materialer og farver. Værn skal udføres i galvaniseret stål i farver, der er i overensstemmelse med farver på facader eller facadedetaljer.

7.1 Vejadgang til planområdet skal ske fra Marievej, jf. kortbilag 5.

8.1 Der skal fra Valdemar Sejrsvej være adgang til planområdet for gående og cyklister via minimum 2 stier, jf. kortbilag 5. Som minimum skal den ene sti skal være min. 2 meter bred og skal anlægges i asfalt, beton eller belægningssten

9.1 Der skal anlægges bilparkeringspladser ud fra nedstående normkrav:
Mindst 1 bilparkeringsplads pr. etagebolig.
Heraf skal mindst 3 parkeringspladser være til handikapparkering, hvoraf den ene handikapplads skal være til en handikapbus.

9.2 Bilparkering skal etableres efter princippet angivet på kortbilag 4 og kortbilag 5.

9.3 Der skal etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. bolig etagebolig, hvoraf 50 % skal være overdækket. Cykelparkeringen skal placeres i tilknytning til stiindgange til planområdet.

10.1 Der må ikke opsættes skiltning udover adresseskiltning samt boligejendommens navn. Skilt for boligejendommens navn må maksimalt have en dimension på 1x1 meter.

11.1 Indenfor lokalområdet må der ikke ske terrænregulering, udover +/- 0,5 meter.

11.2 Terrænregulering må ikke ske nærmere naboskel end 1 meter.

12.1 Friarealer skal udgøre minimum 100% af bebyggelsens etageareal. Friarealer omfatter ikke tilkørsels- og parkeringsarealer.

12.2 Friarealerne skal senest være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse.

12.3 Friarealerne skal indeholde fælles udendørs opholdsarealer.

12.4 Fælles udendørs opholdsareal skal anlægges på terræn og bestå af legepladser og aktivitetspladser, jf. kortbilag 4 og 5.

12.5 10 % af grundarealet skal indrettes som udendørs opholdsareal.

12.6 Altaner og hævede terrasser på over 5 kvm kan medregnes som udendørs opholdsarealer, hvor for boliger i byggefelt B kan kun altaner på facader vendt syd-vest medregnes som udendørs opholdsarealer.

13.1 Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter principperne vist på kortbilag 4 og 5.

13.2 Beplantning mod parkeringsarealer skal bestå af mindre træarter og
buske med en bund af græs. Træerne kan være en af følgende træarter: tjørn, røn, fyldt fuglekirsebær, paradisæble eller prydpære.

13.3 Omfanget af de befæstede arealer inden for lokalplanområdet må ikke overstige 50 %, jf. spildevandsplan for området.

13.4 Der skal udføres min. 0,5 meter bredt beplantningsbælte mellem haverne til Marievej og vej/parkeringsområdet i lokalplanområdet.

13.5 Beplantning, der udføres i mellem bebyggelse og hhv. Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej skal udføres som opstrammede træer i grupper af 3 eller 5 træer, med en bund af græs eller bunddække. Træerne kan være en af følgende træarter: avnbøg, fyldt fuglekirsebær, paradisæble, prydpære, løn eller lind.

Note: § 13.5 er sat med henblik på at skabe sammenhæng til omkringliggende beplantning på Valdemar Sejrsvej

14.1 Belysning må kun etableres ved parkering og ankomst til boliger samt ved opholdsarealer. Belysning må ikke være højere end 3,5 meter.

15.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation, skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.

15.2 Transformerstationer skal indpasses i lokalplanområdet under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

16.1 Inden for lokalplanområdet skal der etableres underjordiske systemer til opsamling og forsinkelse af regn- og overfladevand som f.eks. faskiner, såfremt krav til befæstelsesgrad ikke kan overholdes.

16.2 Der skal ved etageboligbyggeriet etableres en miljøstation. Denne skal nedgraves eller afskærmes mod tilstødende veje og opholdsarealer.

17.1 Bebyggelse og udendørs opholdsarealer skal placeres og u