Lokalplanens indhold

Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B. I byggefelt A muliggøres op til 8 boliger i 2 etager, placeret langs Gl. Ringstedvej. I byggefelt B muliggøres en opførelse af op til 24 boliger i 3 etager, placeret langs Valdemar Sejrsvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens placering. Boligbebyggelsen må kun placeres indenfor byggefelterne, jf. kortbilag 5.

Oversigtstegning af lokalplanområdets bebyggelse og de omgivende forhold

Perspektiv skitse - Bebyggelsen set fra øst, byggefelt B, bygning med 3 etager

Perspektiv skitse - Bebyggelsen set fra vest, byggefelt B, bygning med 3 etager

Skyggepåvirkning fra opførelse af ny bebyggelse
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet skyggediagrammer. Diagrammerne viser forskellige situationer for hhv. forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn, vintersolhverv. I højsommeren (sommersolhverv) står solen højest på himlen. For sommersolhver visualiseres kl. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 og 18. Angivne tidspunkter viser, hvordan haverne på Marievej nr. 6-18 tidlig morgen fra kl. 05-06 er fuldt dækket af skygge fra etagebyggeriet. Fra kl. 07 er alle haver dog næsten fri fra skyggepåvirkning. Resten af dagen har Marievejs haver ingen skyggepåvirkning. Etagebyggeriet afleder således minimal skyggepåvirkning til omkringliggende bebyggelse. Skyggepåvirkning vil hovedsageligt vedrøre Valdemar Sejrsvej.

Skyggediagram for sommersolhverv kl. 8-10.

Se resterende skyggediagrammer her:
skyggediagrammer_til_lokalplan_284.pdf (4.3 MB)

Friarealer, fælles udendørs opholdsarealer og altaner
Lokalplanens bestemmelser fastsætter placering for fælles udendørs opholdsarealer. Ubebyggede arealer og beplantning skal understøtte funktionelle og naturrige opholdsmuligheder. Lokalplanen fastsætter, at friarealer skal udgøre minimum 100% af bebyggelsens etageareal. Friarealer omfatter ikke tilkørsels- og parkeringsarealer. Derudover fastsættes det, at friarealerne skal indeholde opholdsarealer og lege- og aktivitetsarealer. Den eksisterende skovbevoksning i lokalplanområdets nordlige ende er fredskov og indgår i lokalplanen som rammen for boligområdets fælles udendørs opholdsarealer. Læs mere om betydningen af fredskov under afsnittet ’Diverse udpegninger’. I direkte tilknytning til egen bolig giver lokalplanen mulighed for opsætning af altaner eller mindre terrasse på terræn.

Støj
Valdemar Sejrsvej er en hovedvej med en forholdsvis stor trafikmængde. Det er en forudsætning, at boligbebyggelse og udendørs opholdsarealer placeres og udformes så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes. Derfor er der med lokalplansudarbejdelsen udarbejdet en støjundersøgelse inkl. trafiktællinger. Undersøgelsen forholder sig til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj i boligbebyggelse og udendørs opholdsarealer. Grænseværdien er 58 dB.

Støj- og trafikberegningerne viser, at støjniveauet vil være over 58 dB på facaden af begge bygninger ud mod henholdsvis Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Ingen steder overskrides den øvre grænseværdi på 68 dB. Beregningerne viser, at der bør facadeisoleres eller på anden måder etableres foranstaltninger så støjniveauet reduceres ift. indendørs støjniveau samt på altaner såfremt altanerne orienteres mod hhv. Valdemar Sejrsvej eller Gl. Ringstedvej. Med henblik på at udnytte de bedste forudsætninger for at skabe tilstrækkeligt med gode udendørs opholdsmuligheder kan altanerne derfor med fordel orienteres på indersiden af bebyggelsen og ikke mod vejene. Denne orientering vil ligeledes være mest hensigtsmæssig ift. solorientering for lokalplanens bebyggelse, og derved skabe de bedste boliger. Derfor fastsætter lokalplanen, at for boligerne i byggefelt B (hvilket er hovedparten af boligerne) kan kun altaner vendt syd-vest medregnes som udendørs opholdsarealer.
Se støj- og trafikberegninger her:
Støj- og trafikberegning.pdf (418.4 KB)

Parkering og færdselsarealer
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for cykel- og bilparkering til områdets beboer. Lokalplanen fastsætter 1 bilparkeringsplads pr. bolig samt 1 cykelparkeringsplads pr. bolig. Cykelparkeringen skal placeres i tilknytning til stiindgange til planområdet. Derudover fastsættes det, at der skal være tilstrækkelig handikapparkering til boligområdet. Interne færdselsarealer kan indrettes som lege- og opholdsarealer, såfremt det findes hensigtsmæssigt og parkeringsnormen stadig imødekommes. Da lokalplanområdet er private arealer vil det være optil grundejer at skulle udføre dette og kontakte politiet i forbindelse med opsætning af skilt om lav hastighed. Lokalplanen fastsætter ikke direkte bestemmelser herfor.

Terræn, bygningshøjder og afstand til omkringliggende bebyggelse
Lokalplanen indeholder et kortbilag, der viser forskellige tværsnit. Tværsnittene illustrerer, hvordan boligprojektets bygninger fremstår ift. omkringliggende bebyggelse og terrænet i området. Tværsnittene fokuserer på bygningshøjder og afstande imellem bygningerne ift. terrænet. Den stiplede linje på 'snit AA' viser konturen af Marievejs bebyggelse, hvor det fremgår, at Marievejs bebyggelse fremstår en smule højere end etagebebyggelsen. På baggrund af tværsnittet vurderes det, at boligprojektet ikke fremstår så markant højere end Marievejs bebyggelse, afstand og terræn taget i betragtning.

'Kortbilag 4B Tværsnit' fremgår nedenfor. Kortbilaget fremgår også i forbindelse med lokalplanens resterende kortbilag.

Beplantning
Lokalplanen indeholder bestemmelsen § 13.4 ”Der skal udføres min. 0,5 meter bredt beplantningsbælte mellem haverne til Marievej og vej/parkeringsområdet i lokalplanområdet”. Denne bestemmelse er sat med henblik på at muliggøre beplantning, der kan mindske eventuelle indkigsgener. Mellem Marievej og lokalplanens bebyggelse. I forbindelse med opførelsen af byggeriet bør der ligeledes udarbejdes en beplantningsplan, der så vidt muligt mindsker eventuelle indkigsgener.