Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. I dag anvendes området til dagligvarebutik med tilhørende parkering og et ubebygget areal, der er bevokset med beplantning. Skovbevoksningen er udpeget som fredskov. Læs mere i afsnittet ”Diverse udpegninger” om betydningen af fredskov.

Plangrundlaget for den eksisterende dagligvarebutik blev ændret med Holbæk Byråds vedtagelse af Lokalplan 2.79 samt Kommuneplantillæg nr. 28. Ændringerne i plangrundlaget udgør, at dagligvarebutikken nedrives og flyttes til modsatte side af Gl. Ringstedvej, på adressen Spånnebæk 1 samt, at planområdet i indeværende lokalplan udlægges til boligformål. Udarbejdelsen af indeværende lokalplan forudsætter derfor ikke udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.


Nuværende situation i planområdet: Dagligvarebutik og parkeringsplads


Nuværende situation i planområdet: Beplantning