Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

lanområdet er omfattet af boligramme 2.B14, Barsebæk, Riffelvej m.fl. i kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-25. Boligrammen fastlægger følgende rammebestemmelser for 2.B14:

Anvendelse: Boligformål, Åben/lav                       Etagebebyggelse

Bebyggelsesprocent:      maks 30                        55

Maks. etage antal:         maks 2                           4

Maks. bygningshøjde:     8,5 m.                          14 m.

Supplerende bestemmelser: Eksisterende opholdsarealer skal fastholdes. Ny bebyggelse skal fortrinsvis placeres tættest ved Valdemar Sejrsvej

Lokalplanen er i overensstemmelse med boligrammen. Det er vurderet, at lokalplanen i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan nr. 2.38 samt Lokalplan 39. Lokalplan 2.38 vil blive ophævet i forbindelse med indeværende lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplan 39, der bl.a. omfatter indeværende lokalplans afgrænsning, vil blive ophævet i forbindelse med indeværende lokalplans endelige vedtagelse for de pågældende arealer.

Se Lokalplan 2.38 og Lokalplan 39 her:

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den bebyggelse, som er muliggjort med indeværende lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Hele Holbæk by er kystnær byzone. Den muliggjorte nye bebyggelse med indeværende lokalplan vil ikke afvige væsentligt fra det eksisterende plangrundlag og bebyggelsen vil ikke afvige væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende bebyggelser i området. Det vurderes dermed, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig ændring i påvirkningen af kysten.

Diverse udpegninger

Planområdet indeholder ikke nogle naturtyper ift. naturbeskyttelsesloven. Bevoksningen på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder er jf. skovloven konstateret som fredskov. Fredskov betyder, at arealet skal fastholdes som skov, og der kan ikke placeres boligbebyggelse på skovarealet. En fredskov kan anvendes til rekreative formål. Det er jfr. skovlovens (LBK nr. 122 af 26. januar 2017) §11 muligt at opføre visse tiltag såsom trampestier, bålpladser og klatretræer m.m. Den lokale skovlovsmyndighed kan informere om, hvorvidt de ønskede tiltag kræver en dispensation fra skovloven. Op til 10% af fredskovsarealet kan fremstå som lysåbent areal jfr. skovlovens §9. Det vil altid være den gældende skovlov, der er bestemmende for området, og tilstandsændringer i skovområdet skal godkendes af skovlovsmyndigheden. Det vurderes, at skovområdet har potentiale til at kunne udgøre rammen for funktionelle, attraktive, fælles udendørs opholdsarealer for boligområdet.


Eksisterende bevoksning udpeget som fredskov

 

Trafikforhold

Valdemar Sejrsvej er en hovedvej med en forholdsvis stor trafikmængde. Udførte trafiktællinger viser, at trafikmængden på Gl. Ringstedvej er mindre end på Valdemar Sejrsvej. Det Holbæk Kommunes administrations vurderingen, at opførelsen af boliger i lokalplanområdet vil medføre mindre trafik i området end det nuværende forhold med dagligvarebutik. Vejadgang til planområdet sker på nuværende tidspunkt fra Marievej, hvilket også skal være tilfældet fremadrettet. Marievej er lukket og det er administrations vurdering, at denne lukning skal bibeholdes efter en vedtagelse af indeværende lokalplan.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger i skoledistriktet for Holbæk By Skole og med en afstand til skolen på under 1 km. Indenfor 1 km ligger der ligeledes børneinstitutioner. Der er frit skolevalg i Holbæk Kommune. Lokalplanområdet er med en afstand på under 1 km til nærmeste dagligvareindkøbsmuligheder.