Bæredygtighed

Muliggørelsen af boliger i området er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by. Byomdannelse og fortætning skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Samtidig giver fortætning af byen en større mulighed for at friholde det åbne land og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Byggeri og planlægning

Ny boligbebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne angivet på kortbilag 5.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til busforbindelser på Valdemar Sejrsvej. Planområdet ligger ligeledes ca. 1,5 km i afstand til jernbaneforbindelser ved Holbæk Station.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske efter Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Natur

I forbindelse med udarbejdelse af miljøscreeningen har Holbæk Kommune besigtiget lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelsesloven og skovloven. Planområdet indeholder ikke nogle naturtyper ift. naturbeskyttelsesloven. Ift. skovloven er bevoksningen på matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder fredskov. Læs mere om fredskov i afsnittet ’Diverse udpegninger’.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at friarealer skal udgøre minimum 100 % af bebyggelsens etageareal. Friarealer omfatter ikke tilkørsels- og parkeringsarealer. Friarealerne skal indeholde opholdsarealer, bestående af legepladser og aktivitetspladser, der skal anlægges på terræn og i tilslutning til boliger. Træer, beplantning og terræn skal understøtte, at fælles udendørs opholdsarealer bliver funktionelle og bidrager til trivsel i boligområdet.