I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 at udlægge areal til tæt/lav boliger og åben/lav bolig (helårsboliger)

1.2 at udlægge grønt, fredet område til rekreativt areal

1.3 at udlægge areal til veje- og stier samt parkering

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 27r og 27t Kundby By, Kundby

2.2 Området er beliggende i delvis landzone og byzone. Med den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af planen overføres hele lokalplanområdet til byzone

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fælles friarealer, som et grønt offentligt tilgængeligt område

3.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag 5

For delområde I gælder:

3.3 Delområdet må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af kæde- eller rækkehuse med tilhørende vejareal, fællesareal og parkering

For delområde II gælder:

3.4 Delområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehus eller 2 tæt/lav boliger med tilhørende vejareal og parkering

For delområde III gælder

3.5 Delområdet må kun anvendes til rekreativt areal, en naturlegeplads og 6 gæsteparkeringspladser indenfor anvise byggefelt, jf. kortbilag 5

4.1 Udstykning af området skal ske efter principperne vist på kortbilag 5

4.2 Indenfor delområde I og II må der i alt udstykkes maks. 20 matrikler til beboelse jf. kortbilag 5

4.3 Hver matrikel skal minimum have en grundstørrelse på 110 m² og være minimum 6 m bred

4.4 Vej, adgangsstier og parkering skal udstykkes som én selvstændig matrikel, der sikrer adgang til samtlige boliger, jf. kortbilag 5

For delområde I gælder:

5.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastsættes til 40. Lokalplanområdets samlede areal er 6440 m2

5.2 Bebyggelsen skal placeres i henhold til principperne vist på kortbilag 5

5.3 Den nordlige rækkehusbebyggelse må placeres i skel med øst- og vestgavl, gavlvinduer er her ikke tilladt 

5.4 Bebyggelse må maks. opføres i 2 etager, med mulighed for udnyttelse af tagetagen. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn

5.5 Der kan opføres garager, carporte og mindre bygninger såsom skure og udhuse, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De nævnte bygninger må ikke opføres med en større højde end 3,5 m over terræn

For delområde II gælder:

5.6 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må maksimalt udgøre 40

5.7 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager, Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn

5.8 Der kan opføres garager, carporte og mindre bygninger såsom skure og udhuse, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De nævnte bygninger må ikke opføres med en større højde end 3,5 m over terræn

 

For delområde I gælder:

6.1 Bebyggelsen skal fremstå i samme materialevalg, så den samlede boligbebyggelse fremstår som en enhed

6.2 Facader skal udføres i mursten, træ eller blank eller pudset mur med mulighed for anden konstruktionsform. Mindre partier i facaden kan fremstå med andre materialer, som stål, træ eller glas. Materialer skal fremstå ubehandlede, og træ kan males i jordfarveskalaen

6.3 Tage på boliger skal udføres som saddeltag, i teglsten, cement tagsten eller tagpap, i sorte, grå eller røde nuancer, med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Der må ikke anvendes plast- eller ståltag

6.4 Tage på mindre bygninger, såsom skure eller overdækket terrasse, skal udføres som fladt tag eller énsidet taghældning mellem 0 og 15 grader, og skal udføres i glas, tagpap eller som grønt tag (vegetationstag). Fladt tag kan endvidere udføres i plast

6.5 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 20

6.6 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader

6.7 Vinduer skal udføres i træ og/eller aluminium

6.8 Der må ikke opsættes reklameskilte

For delområde 2 gælder:

6.9 Ved tæt/lav boliger skal boligerne udføres i ens materialer, så den samlede boligbebyggelse fremstår som en enhed

6.10 Facader skal udføres i mursten, træ eller blank eller pudset mur med mulighed for anden konstruktionsform. Mindre partier i facaden kan fremstå med andre materialer i naturfarver

6.11 Tage på boliger skal udføres som saddeltag, i teglsten, cement tagsten eller tagpap, i sorte, grå eller røde nuancer, med en taghældning på mellem 25 og 45 grader. Der må ikke anvendes plast- eller ståltag

6.12 Tage på mindre bygninger, såsom skure eller overdækket terrasse, skal udføres som fladt tag eller énsidet taghældning mellem 0 og 15 grader, og skal udføres i glas, tagpap eller som grønt tag (vegetationstag)

6.13 Fladt tag kan endvidere udføres i plast

6.14 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tag og facade med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 20

6.15 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflade i rektangulære felter. Integreringen af solceller kan ske på facader, hvis farve og overflade på solfanger er sammenfaldende med overflade og farve på facaden i øvrigt. Anlægget skal være en integreret del af arkitekturen

6.16 Ved åben/lav bolig kan der opsættes udvendige skilte eller reklamer eller lignende på bygninger, hvis der drives erhverv, som i henhold til byggelovgivningen kan ske fra egen bolig. Skiltet må max. være 0,3 m2 stort

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kirkebakken

8.2 Vejen skal anlægges som privat fællesvej, og udlægges i princippet som vist på kortbilag 5

8.3 Adgangsvejen skal udlægges i en bredde af 7,0 meter, og skal belyses med lavt, nedadgående lys

8.5 Parkeringsareal skal belyses med lavt, nedadgående lys langs bebyggelsen

9.1 Stier udlægges i mindst 1 m bredde, og skal belyses med lavt nedadgående, ikke blændende lys

 

 

10.1 Parkering til tæt-lav boliger skal ske på fælles parkeringsareal, og kan anlægges med permeabel belægning. Der skal anlægges 1,5 plads pr. bolig

10.2 Parkering til åben-lav bolig skal ske på egen grund. Der skal anlægges 2 pladser pr. bolig

10.3 Fælles parkeringsareal skal belyses med lavt, nedadgående lys

10.4 Miljøstation / affalds containere skal placeres indenfor det angivne felt, jf. kortbilag 5

For delområde I og II gælder:

11.1 Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares. Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,6 m i forhold til det naturlige terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 meter

For delområde III gælder:

11.2 Det naturlige terræn skal bevares. Etablering af regnvandsgrøft er dog tilladt.