I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
 
1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål (helårsboliger)
 
1.2 at fastlægge placering og rammer for områdets bebyggelse samt tilkørsels- og parkeringsforhold
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 Område- og matrikelkort, og omfatter matrikel 41a, Svinninge By, Svinninge.
 
2.2 Området er belliggende i byzone, og skal forblive i byzone
3.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsboliger)
For Delområde II gælder
 
3.2 For delområde II er der desuden mulighed for anvendelse til serviceerhverv i form af sundhedscenter og kontorformål
4.1 Åben/lav boliger skal have et grundareal på mindst 700 m2

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 30 for åben/lav bebyggelse og 40 for øvrig bebyggelse
 
5.2 Bebyggelse skal placeres i henhold til retningslinjer på kortbilag 5a og 5b
5.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 antal etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn

 

6.1 Bygningernes tage skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 30 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, røde eller grå tage. Ved flade tage kan der dog etableres grønne tage (vegetationstage) eller hvide tage (hvid tagpap).
 
6.2 Facader skal udføres i, eller beklædes med tegl, træ, skifer, eller beton. Mindre dele kan udføres i andre materialer såsom zink, metal, kompositmateriale o. lign.
 
6.3 På bygningens facader må kun anvendes blandinger af sort og hvid eller jordfarver og disses blanding med sort og hvid.
 
6.4 Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer end boligernes.
 
6.5 Der kan placeres solceller på tage
For delområde I gælder
 
6.6 Skiltning?
For delområde II gælder
 
6.7 Skiltning?
7.1 Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.
 
7.2 Alle veje skal have fast belægning, og være belyst
 
7.3 Overkørsel til vej A-B, C-D samt parkering ved serviceerhverv, skal ske fra Kærblomst Allé.
 
7.4 For tæt/lav samt etageboliger, som vist på kortbilag 5a, skal vej A1-B1 og C1-D1 være ensrettet, udlægges i en bredde på 5 m, og anlægges som et opholds- og legeområde med en maks. hastighed på 15 km/t. Der skal anlægges foranstaltninger, som sikrer at hastigheden ikke kommer over det tilladte.
 
7.5 For åben/lav boliger, som vist på kortbilag 5b, skal vej A2-B2 og C2-D2 udlægges i en bredde på 8 m og anlægges med 5 m kørebane, 2 m fortov på den ene side af kørebanen, og 0,5 m rabat på begge sider.
 
7.6 Vendepladser etableres for enden af vej A2-B2 og C2-D2.
 
7.7 Der skal mindst udlægges parkering svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben/lav boliger, 1,5 parkeringspladser pr. bolig ved tæt/lav boliger, og/eller 1 parkeringsplads pr. bolig ved etageboliger.
 
7.8 Alle veje er private fællesveje
For delområde II gælder desuden
 
7.9 For serviceerhverv skal der udlægges parkering svarende til midst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal
8.1 Ved tæt/lav samt etageboliger, udlægges privat fælles friareal svarende til mindst 10% af boligernes grundareal
 
8.2 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn.
 
8.3 Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.
 
8.4 Hække mod vej må have en maks. højde på 1,2 m
 
8.5 Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 m.
 
8.6 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter.
 
8.7 Beskyttet stendige med træer jf. kortbilag 5, skal bevares. Gennembrud for vej- og stigennemgang tillades
 
8.8 Beplantet støjvold kan placeres som vist på kortbilag 5. Her ses bort fra øvrige bestemmelser om terrænregulering.
 
8.9 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.
9.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.
 
9.2 Ledninger skal føres i jorden.
Lokalplan 10.01 fastsætter med § 10 bestemmelser for etablering af grundejerforening.
Disse bestemmelser gengives her i deres helhed, dog med ny henvisning til kortbilag for nærværende lokalplan 10.11.
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.
 
10.2 Grundejerforeningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier og grønne områder som angivet på bilag 5, samt fælleshus.
 
10.3 Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver som efter lovgivningen henlægges til foreningen.
 
10.4 Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Holbæk Kommune.
 
10.5 Grundejerforeningen skal oprettes når Holbæk Kommune kræver det.
 
10.6 Grundejerforeningen skal efter krav fra Holbæk Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
 
10.7 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne jf. bilag 5, hvis ejer eller Holbæk Kommune kræver det.
11.1 Lokalplan 10.01 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2, med undtagelse af § 10 Grundejerforening