I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At udlægge areal til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

1.2 At fastlægge vej- og stistruktur.

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 2 og omfatter dele af matr. nr. 1d, 4ai, 5a og 5b, alle af Ågerup By, Ågerup.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af planen overføres lokalplanområdet til byzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer.

3.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag 5.

For delområde I gælder:

3.3 Delområdet må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af kæde- eller rækkehuse med tilhørende vejareal, fællesareal og parkering.

For delområde II gælder:

3.4 Delområdet må kun anvendes til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse med tilhørende vejareal, fællesareal og parkering. Mod øst kan delområdet anvendes til maks. 4 dobbelthuse med tilhørende vejareal og parkering.

For delområde III gælder:

3.5 Delområdet må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af kæde- eller rækkehuse med tilhørende vejareal, fællesareal og parkering.

3.6 Delområdet kan alternativt anvendes til åben-lav bebyggelse. Såfremt der etableres åben/lav bebyggelse er det bestemmelserne for delområde II, der er gældende. Området må kun bebygges med enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse.

4.1 Udstykning af området skal ske efter principperne vist på kortbilag 5.

4.2 For delområde I gælder, at grundene som min. skal være 300 m2 og maksimalt 500 m2.

4.3 For delområde II gælder, at grundene skal være mellem 800 m2 og 1400 m2.

4.4 For delområde III gælder, at grundene skal være mellem 200 m2 og 400 m2. Alternativt kan delområdet udlægges til åben-lav boliger med en grundstørrelse mellem 800 m2 og 1200 m2.

For delområde I gælder:

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 40.

5.2 Bebyggelsen skal placeres i henhold til principperne vist på kortbilag 5, så der skabes et sammenhængende grønt bælte mod jernbanen.

5.3 Bebyggelse skal opføres i en etage med mulighed for udnyttelse af tagetagen. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn. '

5.4 Der kan opføres garager, carporte og mindre bygninger såsom skure og udhuse, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De nævnte bygninger må ikke opføres med en større højde end 3,5 m over terræn.

 

For delområde II gælder:

5.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt udgøre 30.

5.6 Bebyggelse må maksimalt opføres i én etage.

5.7 Udhuse, carporte og drivhuse mm. må ikke opføres med en større højde end 3,5 meter over terræn.

 

For delområde III gælder:

5.8 Bebyggelsesprocenten må maks. udgøre 40 for området under et.

5.9 Bebyggelse må max. opføres i to etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 meter over terræn.

5.10 Udhuse, carporte og drivhuse mm. må ikke opføres med en større højde end 3,5 meter over terræn.

5.11 Hvis delområdet anvendes til åben-lav bebyggelse gælder i stedet bestemmelserne for delområde I.

For delområde I gælder

6.1 Boligerne skal udføres i ens materialer, så den samlede bebyggelse fremstår som en enhed.

6.2 Boligbebyggelsen skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 45 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, grå eller røde tage. Ved flade tage kan der udføres grønne tage (vegetationstage). Der må ikke anvendes plast- eller ståltage.

6.3 Boligbebyggelsens facader skal fremstå med overflader i træ, metal, beton eller tegl. Beton- og teglflader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andre materialer.

6.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 30.

6.5 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.6 Den maksimale befæstelsesgrad for den enkelte boligejendom er 0,35

6.7 Der kan opsættes udvendige skilte eller reklamer eller lignende på bygningerne, hvis der drives erhverv, som i henhold til byggelovgivningen kan ske fra egen bolig. Skiltet må max. være 0,3 m2 stort.


For delområde II gælder

6.8 Boligbebyggelsen skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 30 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, grå eller røde tage. Ved flade tage kan der udføres grønne tage (vegetationstage). Der må ikke anvendes plast- eller ståltage.

6.9 Boligbebyggelsens facader skal fremstå med overflader i træ, metal, beton eller tegl. Beton- og teglflader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andre materialer.

6.10 Huse i træ må ikke opføres som bjælkehuse.

6.11 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 30.

6.12 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Integreringen af solceller kan ske på facader, hvis farve og overflade på solfanger er sammenfaldende med overflade og farve på facaden i øvrigt. Anlægget skal være en integreret del af arkitekturen.

6.13 Den maksimale befæstelsesgrad for den enkelte boligejendom er 0,35.

6.14 Der kan opsættes udvendige skilte eller reklamer eller lignende på bygningerne, hvis der drives erhverv, som i henhold til byggelovgivningen kan ske fra egen bolig. Skiltet må max. være 0,3 m2 stort.


For delområde III gælder

6.15 Boligerne skal udføres i ens materialer, så den samlede bebyggelse fremstår som en enhed.

6.16 Boligbebyggelsen skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 45 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, grå eller røde tage. Ved flade tage kan der udføres grønne tage (vegetationstage). Der må ikke anvendes plast- eller ståltage.

6.17 Boligbebyggelsens facader skal fremstå med overflader i træ, metal, beton eller tegl. Beton- og teglflader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andre materialer.

6.18 Der skal etableres lydvinduer mod Roskildevej og på hjørnet af Roskildevej – Nygårdsvej.

6.19 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 30.

6.20 Anlæg til indvinding af solenergi kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.21 Den maksimale befæstelsesgrad for den enkelte boligejendom er 0,50

6.22 Der kan opsættes udvendige skilte eller reklamer eller lignende på bygningerne, hvis der drives erhverv, som i henhold til byggelovgivningen kan ske fra egen bolig. Skiltet må max. være 0,3 m2 stort.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kildevangsvej.

7.2 Veje skal anlægges som private fællesveje.

7.3 Vej og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

7.4 Adgangsvejen, mærket A1-A1 skal udlægges i en bredde af 8,0 meter og anlægges med 5,0 meter bred kørebane. Der skal anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger på denne vejstrækning. Der skal udføres fortov i en bredde af 1,2 meter i den ene side af veje.

7.5 Adgangsvejen, mærket B1-B1 skal udlægges i en bredde af 7,0 meter og anlægges med 5,0 meter bred kørebane.

7.6 Der skal etableres fortov i en bredde på 1,2 meter fra adgangsvej B1 til Roskildevej

7.7 Stikvejene til de enkelte boliggrupper i område I, mærket C1-C1 udlægges i 6 meters bredde. Vejen skal anlægges i en bredde af 4,2 meter.

7.8 Der må kun etableres en overkørsel pr. ejendom til vej. Overkørslen må anlægges i max. 5 meters bredde.

7.9 Vendepladser anlægges i princippet som vist på kortbilag 5. Vendepladser skal være min. 10x15 meter.

7.10 Der skal etableres lys i form af parkbelysning langs bebyggelsens veje.

8.1 Stier udlægges efter principperne vist på kortbilag 5.

8.2 Stierne skal være min. 3 meter bredde, heraf 1,25 meter befæstet med slotsgrus, stenmel eller lign.

9.1 Parkering til åben-lav boliger skal ske på egen grund. Der skal anlægges 2 pladser pr. bolig.

9.2 Parkering til tæt-lav boliger skal ske på fælles parkeringsareal eller på egen grund. Der skal anlægges 1,5 plads pr. bolig.

10.1 Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares. Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn.

10.2 Terrænregulering i og mod skel må ikke ske med støttemure, men skal afsluttes i en blød kurve. Max. hældning 1:3. Terrænregulering tættere på skel end 1 m er ikke tilladt.

11.1 Der udlægges fællesareal til grønne områder som vist på kortbilag 5. De grønne områder skal etableres og vedligeholdes med stier, legearealer, klippede og uklippede græsarealer. Der kan plantes træer og buske i de grønne områder jf. § 8.1.5.-

11.2 Terrænregulering i forbindelse med etablering af grønne områder, herunder evt. vådområde/lille sø eller mindre ”bakker” skal tage hensyn til det eksisterende terræn og skal ske min. 3 meter fra skel.

11.3 Der kan etableres grøfter i de grønne områder for forsinkelse og for imødegåelse af tilstrømning af overfladevand til de enkelte grunde.

11.4 Hegn i skel skal være bøgehække, fagus sylvatica eller avnbøg, carpinus betulus. Fælleshegn plantes i skel. Øvrige hegn (hække) skal plantes på egen grund, 30 cm fra skel, således at hegnet (hækken) til enhver tid kan holdes på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 meter.
I skel mod friarealer kan hegn undlades.

11.5 Beplantning i de grønne områder skal bestå af grupper af sargents æble, vild æble, hassel, benved, hunderoser og lignende kratdannende planter. Egentlige træer skal være frugttræer. Mellem delområde II og III skal plantningen bestå af mindre buske som rød snebær eller fjeldribs samt enkelte træer som kræge og alm. tjørn. Alternativt kan der plantes hæk i henhold til 10.4

11.6 Beplantning langs veje skal bestå af stammede tjørn. Alm. Hvidtjørn eller podede arter som glansbladet tjørn eller hanesporetjørn.

11.7 Beplantning på skråningsarealet mod jernbanen skal bestå af lave kratdannende buske som sargents æble, fjeldribs, slåen, benved mm.

11.8 I de grønne områder må der ikke etableres byggeri. Dog kan der etableres legepladser og mindre legehuse samt tekniske bygninger til fælles formål, eksempelvis transformere m.v.

11.9 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen f