Lokalplanens indhold

Landskabet
Landskabet, der inddrages til boligområde, er et let kuperet morænelandskab uden §3 områder og plantninger. Som en afgrænset trekant ligger et eksisterende forsinkelsesbassin. Dette område indgår ikke i selve lokalplanen, men er med til at give området et naturpræg. Området dyrkes med almindelige landbrugsafgrøder, primært korn.

Bebyggelsen
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 42 parcelhuse, ca. 2 dobbelthuse og ca. 42 boliger af tæt-lav bebyggelse. Boligbebyggelsen udformes med boliger i mindre grupper og opdeles i tre delområder. Størstedelen af området udlægges med parcelhusgrunde på 800-1400 m2, en mindre del med tæt-lav bebyggelse. Alle boligerne får en tæt sammenhæng med friarealerne, der er mellem boliggrupperne og med de tilgrænsende grønne områder.
Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i tre delområder:
I delområde I kan der opføres rækkehuse (tæt-lav) boliger
I delområde II kan der opføres parcelhuse (åben-lav) boliger og alternativt 2 dobbelthuse i den østligste del.
I delområde III kan der opføres rækkehuse (tæt-lav) eller parcelhuse (åben-lav) boliger.
Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, ligesom materialevalget skal være enkelt i god kvalitet. Samtidig er der lagt vægt på, at der kan ske en vis variation i området, som sikrer, at de kommende beboere selv kan præge deres bolig.

Illustration af boligbebyggelse inden for lokalplanområdet

Friarealer
Det nye boligområde opdeles af en sammenhængende grøn kile, der strækker sig fra øst mod vest. I denne kile indgår regnvandsbassinet som et naturligt element. Mod jernbanen planlægges en større sammenhængende plantning, der danner et tæt krat og som sammen med den grønne kile og regnvandsbassinet vil skabe en grøn ramme mellem bebyggelsens haver.

Trafik
Området trafikbetjenes fra øst. En stikvej fra Roskildevej, Kildevangsvej, trafikbetjener via 3 indkørsler det nye boligområde. Der etableres trafikdæmpende foranstaltninger, således at man får en sikker og rolig trafik i selve boligområdet.
Der skal etableres 2 parkeringspladser ved hver parcelhusbolig og 1,5 ved hver tæt-lav bolig. Derudover kan der anlægges 0,5 gæsteparkering pr. bolig. Al parkering skal således ske i de enkelte boliggrupper.
Stierne forbinder de enkelte boliger med de grønne områder og udføres i en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel.
Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

Regnvand/overfladevand

Den enkelte bolig skal sørge for lokal afvanding af regnvand (tagvand og overfaldevand fra belægninger).
Overfladevand fra området ledes til to regnvandsbassiner henholdsvis mod vest og mod syd.