Statslig og regional planlægning

Nærværende planlægning vurderes at være i overensstemmelse med overordnet statslig og regional planlægning.
Boligbebyggelsen ligger tæt ved Vipperød Station, skoler og butiksområde og underbygger dermed Region Sjællands strukturbillede 2013 omkring bæredygtig byudvikling.

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2017-2029
I kommuneplanen er området udlagt til fremtidigt boligområde i henhold til rammebestemmelserne for 20.B14. Kommuneplanrammen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og et maksimalt etageantal på 2.

Eksisterende lokalplaner

Arealet er ikke omfattet af gældende lokalplaner.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkning af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Arealet ligger inden for kystnærhedszonen, men i en afstand af næsten 3 km fra kysten. Den nye bebyggelse ligger umiddelbart syd for den eksisterende bebyggelse i Vipperød og er ikke synlig fra kysten. Bebyggelsen vil således ikke påvirke kystlandskabet visuelt.
Der opføres ikke ny bebyggelse over 8,5 m i højden.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Lokalplanen indebærer ikke mulighed for etablering af butikker.

Diverse udpegninger

Beskyttede naturtyper
Lokalplanområdet indeholder ikke områder, der er beskyttet i henhold til efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det eksisterende tekniske regnvandsbassin, der ligger i områdets nordlige del mod Kildevangsvej, vurderes således ikke efter konkret vurdering at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Skovbyggelinje
En del af lokalplanområdet er omfattet af skovbeskyttelseslinje. Denne afkastes af et Fredskovsareal nord for lokalplanområdet, der indgår i et bånd, som løber langs med dele af jernbanestrækningen. Der er ikke skov på nærværende lokalplanstrækning, og der er ikke væsentlig visuel kontakt til nævnte fredskovbeplantning. Der etableres med lokalplanen et grønt bælte mod jernbanen, men ikke egentlig skovplantning. Skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet søges ophævet i forlængelse af lokalplanen, og der er indhentet forhåndstilkendegivelse herom fra miljøstyrelsen. Ophævelse af skovbyggelinje, og realisering af bebyggelse efter lokalplanen vurderes ikke at indebære væsentlige påvirkninger af bilag 4 arter eller natura 2000 områder.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Arealanvendelse til boligformål er ikke i strid hermed.

Landbrugspligt
Området er omfattet af landbrugspligt. Det er en forudsætning, at landbrugspligten på dette areal kan ophæves.

Trafikforhold

Trafikforhold
Vejadgangen til den nye boligbebyggelse skal ske fra øst via Roskildevej til Kildevangsvej. Kildevangsvej danner i dag afslutningen på den eksisterende sydlige bebyggelse i Vipperød og betjener disse boliger vejmæssigt.
Fra Kildevangsvej bliver der tre vejadgange til det nye boligområde. Dermed sikres en enkel og god fordeling af trafikken til boligområdet.
Der skal internt i bebyggelsen udføres trafikhastighedsbestemmelser i den del af boligområdet, hvor der skal være åben-lav bebyggelse.
Via interne boligveje og stinet i bebyggelserne nord for det nye boligområde er der korte og sikre trafikforbindelser til skole, hal og indkøbsmuligheder.
Den kollektive trafik er optimal i forhold til bebyggelsen, idet Vipperød station er beliggende ca. 500 meter fra bebyggelsen. Derfra udgår mange tog- og busforbindelser.

Offentlig service

Offentlig service
Området hører under Skoledistrikt, Kildedamsskolen. Hol­bæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til ele­verne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutioner hører området under Børnedistriktet Vipperød. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. For mere information se kommunens hjemmeside www.holbaeknettet.dk.
Området ligger ca. 800 m fra nærmeste daginstitution og omkring 1.400 m fra Kildedamsskolen afd. Arnakke. Nærmeste butiksområde ligger mod nord.