Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Vipperød Vandværker (www Vipperød-vandværker.dk). På en del af området er der tinglyst en servitut vedrørende vandledninger, jf. afsnittet nedenfor om servitutter.

Regn- og spildevand

Området skal spildevandskloakeres. Der foreligger ingen gældende spildevandsplan for lokalplanområdet, der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Det forventes, at det udførte anlæg kan overtages af Fors A/S på visse vilkår.
Regnvand skal om muligt nedsives på egen grund eller ledes til regnvandsbassiner.
Der er foretaget undersøgelser af jordbundsforhold mv. på udstykningen, som viser, at jordbunden er lerholdig og at der skal etableres regnvandsbassiner og faskiner til afledning af overfladevandet.
Overfladevand i bebyggelsen skal derfor ledes til to regnvandsbassiner mod henholdsvis vest og syd. I område III skal overfladevandet ledes til faskiner.
Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Fors A/S.
Det påhviler Grundejerforeningen i fremtiden at drifte og vedligeholde regnvandsbassiner, sandfang, vejbrønde hovedledninger til regnvand i hele området til lokalplansområdet inden tilslutningspunktet til regnvandsledningen, der fører regnvandet væk fra området.
Der skal ansøges om en tilslutningstilladelse for vejvandet til den hoved-regnvandsledning, der løber mod Tempelkrogen. I vilkår til tilslutningstilladelse vil afledningstallet (liter/sekund/ha) fremgå, så byggemodner kan få dimensioneret de regnvandsbassiner, der skal forsinke vejvandet, som skal tilsluttes hoved-regnvandsledningen.
Holbæk Kom­mune er myndighed på spildevandsområdet.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.