Støj

Bebyggelsen er beliggende tæt på Nygårdsvej og Roskildevej. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udført støjmålinger og beregninger, der viser, at der skal udføres 1,8 meter højt støjhegn mod Nygårdsvejen og 4,5 meter højt støjhegn mod Roskildevej for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og støj for jernbaner. Støjhegn mod Roskildevej kan dog reduceres til 2,5 meter, hvis der stilles krav til lydvinduer
Vejtrafikstøj Lden <58 db.
Støj fra jernbaner: Lden< 64 db
Støjberegninger viser, at støjgrænserne overholdes i forhold til jernbanen og det forventes, at dette støjniveau bliver mindre, når banen bliver elektrificeret.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Den østligste del af lokalplanområdet, del af matr.nr. 4ai, Ågerup By, er kortlagt som forurenet på vidensniveau V1.
Realisering af nyt boligbyggeri i medfør af lokalplanen forudsætter godkendelse efter jordforureningslovens § 8. Der er ikke inden for den resterende del af området registreret jordforurening.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fortidsminder i lokalplanområdet, men alene et enkeltfund helt i den vestlige kant af området. Der kan fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal ud­føres anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Anmodningen kan fremsættes før jordarbejdet skal påbegyndes. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 1225 af 25-10-2018). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse
1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Udlæg af ny boligbebyggelse på arealet ligger som en naturlig afgrænsning af byen, inden for afgrænsning af eksisterende overordnet infrastruktur, jernbane, omfortsvej m.v. i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
  • Bebyggelsen kobler sig til eksisterende adgangsvej og ikke forudsætter ny overordnet vejomlægning
  • Bebyggelsen i sin karakter svarer til eksisterende byggeri i omfang og højde, og således ikke overstiger 8,5 m
  • Ny bebyggelse tilpasses det eksisterende terræn og området rummer ikke særlige landskabelige eller naturmæssige interesser

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.