I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 3 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
at muliggøre at etablering af etageboliger indenfor lokalplanområdet.

 

2.1 Lokalplanområdet omfatter del af matrikel 14ab. Se kortbilag 2.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål, herunder tilhørende fælleshus.

 

4.1 Området må ikke udstykkes.

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom fastsættes til 55%.

5.2 Bebyggelse, herunder også mindre bygninger såsom skure og udhuse, må kun placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter.

5.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn.

5.4 Fælleshus må kun opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter, og må maksimalt opføres i 1 etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn. Fælleshuset samlede areal må ikke overstige 100 m2.

6.1 Facadematerialer må kun udføres som ikke reflekterende skifer, skærmtegl, metalplader, trælister eller tilsvarende materialer.

6.2 Bebyggelsens facader eller gavle mod syd må kun udføres som lukkede facader/gavle.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Samsøvej. Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 3.

7.2 Der skal anlægges parkering svarende til 0,8 antal parkeringspladser pr. bolig.

7.3 Fællesparkering udformes som parkering på terræn, og må kun placeres indenfor det på kortbilag 3 viste parkeringsfelt.

7.4 Der skal anlægges én brandvej enten A-A eller B-B i princippet som vist på kortbilag 3. Brandvejen skal udlægges i 2.7 meters bredde og med en overflade, der sikrer, at brandbekæmpelse kan køre frem til Haveforeningen.

8.1 Der må ikke opsættes skiltning udover adresseskiltning, samt skiltning med afdelingsnavn. Skilt for afdelingsnavn må maksimalt have dimension 1x1 meter.

9.1 Fælles friarealer skal udgøre minimum 10% af bebyggelsens grundareal, og skal placeres på terræn, indenfor det på kortbilag 3 viste felt.

9.2 Friarealer må ikke placeres på tag af bygning over 1 etage eller i forbindelse med adgangsarealer i 1. sals højde syd for linjen "grænse for friareal i 1 sals. højde" som angivet på kortbilag 3.

10.1 Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag 4. Planen skal redegøre for terrænregulering, vandrender, beplantning, vejarealer, stier, parkering og belysning samt belægningstyper.

10.2 Fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. De tekniske anlæg i området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og beplantning.

10.3 Beplantningen skal bestå af stedtypiske buske og træer, såsom tjørn, røn, kirsebær, bøg eller eg.

10.4 Hegn i skel mod vest må kun udføres som levende hegn af tjørn og røn, mellem 3,5 m og 4,5 m. Evt. hæk mod stien skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 meter.

10.5 Hegn i skel mod øst og syd må kun udføres som levende hegn, dog maks. 1,8 meter. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 meter.

10.6ved skel mod nord, skal fremstå som en åben beplantning, således at der opnås visuel sammenhæng med områderne nord lokalplanområdet. Beplantning mod nordligt skel, må ikke suppleres med trådhegn.

10.7 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter, dog kan der reguleres op til 1,5 m, hvis det er nødvendigt af hensyn til klimatilpasningstiltag.

10.8 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde.
Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted på ubebyggede arealer.

10.9 Beplantningen markeret på kortbilag 3 må ikke fjernes. I tilfælde af fældning på baggrund af forstmæssige årsager skal der genplantes med bøg eller eg.

10.10 Det samlede lokalplanområde udlægges til klimasikring, såsom regnbede og grøfter.

10.11 Omfanget af de befæstede arealer inden for lokalplanens område må ikke overstige 50 % af det samlede grundareal.

11.1 Belysning må kun etableres ved parkering og ankomst til boliger, og må ikke være højere end 3,5 m, eller som belysning af udendørs trapper og svalegange monteret på disse.

12.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.

12.2 Transformerstationer skal indpasses i lokalplanområdet under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

12.3 Ledninger skal føres i jorden.

12.4 Der må som udgangspunkt ikke opsættes tv - og radioantenner, herunder parabolantenner på bygninger. Parabolantenner med en diameter mindre end 1 m og en maksimal højde på 1,5 m kan dog opstillet på terræn.

13.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt de fælles offentlige anlæg for regn og spildevand.

14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 3.48 Lokalplan for boliger på Samsøvej er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 15. juni 2016