Borgerinddragelse

Området er i kommuneplan 2013-2025 udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver. Anvendelsen til boliger er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der muliggøre etablering af boliger. Før dette har der været indkaldt ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse, hvor i der er modtaget en henvendelse, som redegjorde for en række konkrete problemstillinger, samt kom med anbefalinger til alternative placeringer af det forventede byggeri. I denne fase var bl.a. fællesskaberne og Haveforeningen Fælleshaven direkte orienteret om indkaldelsen af ideer og forslag.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i otte uger fra den 12. januar 2016 til den 9. marts 2016 og der blev afholdt borgermøde om lokalplanen den 23. februar 2016.

Der kom 4 indsigelser til det offentliggjorte forslag, og planen blev vedtaget med mindre ændringer. Ændringerne vedrørte præcisering af placering af friarealer og etablering af brandvej.