I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til tæt/lav boligformål (helårsboliger)

1.2 at fastlægge placering og rammer for områdets bebyggelse, tilkørsels- og parkeringsforhold

1.3 at fastlægge placering og rammer for etablering af afskærmende beplantningsbælte mod Jyderup Fængsel

1.4 at fastlægge placering af forbindende sti mellem Jyderup by og Jyderup skov

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 15lv, 15hy, 15md og 15mc Jyderup by, Jyderup.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Området skal anvendes til tæt/lav boligformål (helårsboliger)

 

4.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel fastsættes til 40 %.

4.2 Bebyggelse skal placeres i henhold til retningslinjer kortbilag 5. Bygninger må ikke placeres nærmere naboskel end 2 m.

4.3 Bygninger langs vej C-D, skal placeres på byggelinje 8 m fra vej C-D.

4.4 Byggelinjer gælder ikke for garager, carporte og mindre bygninger såsom skure og udhuse.

4.5 Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager.

4.6 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn.

5.1 Boligernes tage skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 30 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, røde eller grå tage. Ved flade tage kan der dog etableres grønne tage (vegetationstage) eller hvide tage (hvid tagpap).

5.2 Tagbeklædninger kan udføres i tegl, betontagsten, skifer, tagpap, zink eller vegetationstage.

5.3 Facader skal udføres i, eller beklædes med tegl, træ, skifer, eller beton. Mindre dele kan udføres i andre materialer såsom zink, metal, kompositmateriale o. lign.

5.4 Huse i træ må ikke udføres som bjælkehuse.

5.5 Beton- eller teglfacader kan fremstå som blank mur eller pudset, filset, vandskuret ell. lign.

5.6 På bygningens facader må kun anvendes blandinger af sort og hvid eller jordfarver og disses blanding med sort og hvid.

5.7 Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer end boligernes.

5.8 Anlæg til indvinding af solenergi skal udføres så de ikke er synlige fra vej. Solpanelerne skal følge tagfladen i hældning. Alternativt kan solpanelerne placeres som skrå paneler på fladt tag. I givet fald skal panelerne skærmes bag brystning eller høj tagkant.

5.9 Parabolantenner skal placeres under bygningens øverste tagkant, og må ikke være synlige fra offentlig vej.

6.1 Overkørsel til vej A-B, skal ske fra Søbæksparken.

6.2 Overkørsel til vej C-D, skal ske fra Søbæksvej.

6.3 Forbindende sti E-F anlægges i 2,5 m bredde, og erstatter eksisterende forbindende sti.

6.4 Vej A-B, C-D og sti E-F skal være belyst.

6.5 Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

6.6 Vej A-B udlægges i en bredde på 10 m, og skal anlægges som et opholds- og legeområde med en maks. hastighed på 15 km/t. Der skal anlægges foranstaltninger, som sikrer at hastigheden ikke kommer over det tilladte.

6.7 Vej C-D udlægges i 10 m bredde og anlægges med 5 m kørebane, 2 m fortov på begge sider af kørebanen, og 0,5 m rabat på begge sider. Langs beplantningsbæltet, behøves kun fortov i siden modsat beplantningsbæltet og der anlægges 1 m rabat mod beplantningsbæltet, så den samlede bredde på dette stykke er 8,5 m.

6.8 Der skal placeres i alt tre (3) dartdæmpende foranstaltninger indenfor lokalplanområdet, fordelt på vej C-D. Disse skal placeres ved stiovergange. Se kortbilag 5 for placeringer.

6.9 De fartdæmpende foranstaltninger, skal udformes som chikaner, med forhindring i skiftevis venstre og højre side, og med vejbump i modsatte side. Bumpet skal kunne passeres med maks. 30 km/t.

6.10 Vendepladser etableres for enden af adgangsvej A-B og C-D.

6.11 Der skal udlægges parkering svarende til 1,5 parkeringspladser pr. bolig jf. kortbilag 5. Én af disse p-pladser kan placeres på boligens egen grund.

6.12 Alle veje er private fællesveje.

7.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 1 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter.

8.1 Der udlægges mindst 15 % af lokalplanområdets areal til fælles friarealer, som skal indrettes og beplantes i samlede områder som angivet i princippet på kortbilag 5.

8.2 Indenfor de fælles friareal skal anlægges en legeplads og steder til ophold (bænke eller anden siddeinstallation) til områdets beboere.

8.3 I fælles opholdsområder kan den vilde natur bevares med beplantning og natur. I disse områder kan stier og opholdssteder anlægges ved, at græsset slåes på stiarealet. Det vilde græs kan slåes 1-2 gange årligt, og afklip skal fjernes.

8.4 Hegn i skel må kun udføres som hæk.

8.5 Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.

8.6 Hække mod vej må højst være 1,2 m.

8.7 Ved chikaner på vej, skal forhindring beplantes med 1-2 træer med underbevoksning, eksempelvis af sorten askbladet løn, alm. vildpære, aksel røn, eller sølvrøn.

8.8 I lokalplanområdets østlige område, skal der etableres et beplantningsbælte med en bredde på i alt 9 m ved den østlige afgrænsning, og et på 7,5 m i den sydlige afgrænsning. Beplantingsbælterne skal have en fysisk og visuel afskærmende effekt mellem boligområdet og Jyderup Fængsel. Begge beplantningsbælter skal have træer med en blivende højde på min. 8,5 m, og et buske under træer, der forhindrer adgang til hegn i skel. Af træsorter kan bruges fuglekirsebær, avnbøg, tjørn, bærmispel, gedeblad, kornel, sandtorn, syren, eller paradisæble, og af busksorter kan bruges hassel, bærmispel eller hunderose. Placering som vist på kortbilag 5.

8.9 Bæltet mod øst skal etableres fra skel med en bredde på 1,5 m tilsynsbælte belagt med græs, og 7,5 m beplantningsbælte med træer og buske under træer. Tilsynsbæltet gør det muligt for Jyderup Fængsel at besigtige hegn placeret i skel.

8.10 Bæltet mod syd skal etableres med en bredde på 7,5 m beplantning med træer og buske under træer. Træer og buske på naboareal mod syd, kan indgå i den samlede bredde på dette beplantningsbælte.

9.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.2 Ledninger skal føres i jorden.

9.3 Etablering af bebyggelse i de områder hvor der er en eksisterende ledning, jf. kortbilag 2, kan ikke bebygges før ledning er omlagt.

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50 % af ejendommene er udstykket.

10.2 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplantning.

10.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

10.4 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i § 8 nævnte fælles friarealer

11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal vej, parkeringsarealer, fælles friarealer, forbindende sti E-F samt beplantningsbælte være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

12.1 Der er tilslutningspligt til offentlig separat kloakeret kloak. Se Holbæk Kommunes spildevandsplan.

12.2 Der er tilslutningspligt til fjernvarme fra Jyderup Varmeværk.

12.3 Der er tilslutningspligt til vandforsyning fra det lokalvandværk. Området forsynes med drikkevand af Jyderup Stationsby Vandværk.

 

13.1 Lokalplan 50-64 og 11.08 aflyses for så vidt angår disse lokalplaners område, som anført i §2

 

14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

14.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år