Statslig og regional planlægning

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Holbæk Kommune skal derfor følge ”Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. December 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. At området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser har dog ingen konsekvenser for indholdet i lokalplanforslaget, og der er ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Primært fordi lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen og omfatter allerede lokalplanlagte byområder. Sekundært fordi boliger vurderes ikke at udgøre en risiko mht. grundvandsforurening jf. ”vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”.

Det vurderes, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 11.B15. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammeområde 11.B15 giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boligformål som specificeres til tæt-lav byggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 40. Rammen giver mulighed for maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i maks. 2 etager (1,5 etage er bruges ikke længere). Mindst 15% af området skal udlægges til samlede opholdsarealer.

Eksisterende lokalplaner

Med vedtagelsen af nærværende lokalplan aflyses lokalplan 50-64 og 11.08 for så vidt angår disse lokalplaners område.

- Lokalplan 50-64 fastsætter anvendelsen til åben-lav boligbyggeri, og aflyses fordi der ønskes tæt-lav bebyggelse.

- Lokalplan 11.08 fastsætter anvendelsen til offentlige formål (fængsel), og aflyses fordi området nu ligger under en kommuneplanramme der fastsætter anvendelse til boligformål.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdets vestlige del er omfattet af en skovbyggelinje. Da der allerede er anden bebyggelse mellem skoven mod vest, og lokalplanområdet, kan skovbyggelinjen ophæves for hvad angår lokalplanens område. Skovbyggelinjen ophæves med vedtagelsen af lokalplanen af Holbæk Kommune naturmyndighed.

Indenfor lokalplanens område går en gasledning samt en spildevandsledning. Grundejer aftaler omlægning med ledningsejere, såfremt den eksisterende placering er en hindring for byggeriet.

Trafikforhold

I lokalplanområdet anlægges to private fællesveje samt en forbindende sti. Desuden har fem boliger indkørsel fra Søbæksparken. Grundejer skal søge om overkørselstilladelse og have godkendt vejprojektet hos Holbæk Kommunes vejmyndighed.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger i Skovvejens Skole skoledistrikt. Der er ca. 1,4 km til Skovvejens Skole Afdeling Jyderup fra lokalplanområdet. Der er ca. 300 m til nærmeste busstoppested på Slagelsevej, hvor der går busser mod skolen. I dag er stien ikke ført helt til Slagelsevej, hvorfor at et åbent ubebygget areal skal krydses. Jf. lokalplan 11.01 planlægges stien ført til Slagelsevej med udbygningen af området. I Holbæk Kommune er der frit skolevalg. Læs mere på www.holbaek.dk

Nærmeste daginstitution er Børnehuset Sølyst, som ligger ca. 550 m fra lokalplanområdet. Der ligger i alt 3 daginstitutioner i Jyderup. I Holbæk Kommune er der pasningsgaranti. Læs mere på www.holbaek.dk

Dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, bibliotek og station med forbindelse til København og Kalundborg, ligger indenfor ca. 400 m fra lokalplanområdet.