I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At udlægge areal til boligformål.

1.2 At sikre, at der skabes en grøn kile gennem området fra Kalundborgvej og ud mod Holbæk Fjord med et kig mod vandet.

1.3 At sikre, at der skabes et harmonisk og sammenhængende boligområde.

2.1 Lokalplanområdet omfatter del af matr. 1a og del af matr. 2c, Allerup By, Tuse, Holbæk Kommune. Se kortbilag 4.

2.2 Lokalplanområdet er oprindeligt beliggende i landzone. Med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealet vist på kortbilag 4 til byzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav (parceludstykning) og/eller tæt-lav bebyggelse (klyngehuse eller rækkehuse).

3.2 Der kan opføres fælleshuse i forbindelse med bolig-bebyggelserne.

3.3 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne A, B, C og D som vist på kortbilag 5a og 5b.

For delområde A gælder:

3.4 Delområdet må kun anvendes til åben-lav bebyggelse (helårsboliger) i form af enfamiliehuse med tilhørende vejarealer og parkering.

For delområde B gælder:

3.5 Delområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse (helårsboliger) i form af enfamiliehuse med tilhørende vejarealer og parkering eller til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse med tilhørende fællesarealer, vejarealer og parkering. Der er mulighed for opførelse af et fælleshus i forbindelse med rækkehusbebyggelsen.

For delområde C gælder:

3.6 Delområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse (helårsboliger) i form af enfamiliehuse med tilhørende vejarealer og parkering eller til tæt-lav bebyggelse i form af klyngehuse med tilhørende vejarealer og parkering. Der er mulighed for opførelse af et fælleshus i forbindelse med klyngehus-bebyggelsen.

For delområde D gælder:

3.7 Delområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse (helårsboliger) i form af enfamiliehuse med tilhørende vejarealer og parkering eller til tæt-lav bebyggelse i form af kædehuse med tilhørende vejarealer og parkering. Der er mulighed for opførelse af et fælleshus i forbindelse med kædehus-bebyggelsen.

Generelt

4.1 Udstykninger skal ske efter en samlet plan, som sikrer, at der friholdes et areal på min. 20 % af lokalplanområdet til grønne fællesarealer. Planen skal sikre, at der i det grønne fællesareal indgår en nord-syd gående grøn kile, som muliggør udsyn i retning mod Holbæk Fjord fra Kalundborgvej. Den grønne kile kan principielt udformes som vist på kortbilag 3a og 3b.

Åben-lav bebyggelse (gældende for delområde A på kortbilag 5a - samt gældende for delområde A, B, C og D på kortbilag 5b)

4.2 For udstykninger til åben-lav bebyggelse (parceller) gælder: Udstykninger skal være på min. 700 m², Delområdet skal i princippet udstykkes som vist på hhv. kortbilag 5a og 5b.

Rækkehus bebyggelse (gældende for delområde B på kortbilag 5a)

4.3 For udstykninger til tæt-lav bebyggelse, som rækkehuse gælder: Udstykninger skal være på min. 200 m², og max. 500 m². Delområdet skal i princippet udstykkes som vist på kortbilag 5a.

Kædehus bebyggelse (gældende for delområde C og D på kortbilag 5a)

4.4 For udstykninger til tæt-lav bebyggelse, som kædehuse gælder: Udstykninger skal være på min. 200 m², og max. 500 m². Delområderne skal i princippet udstykkes som vist på kortbilag 5a.

5.1 Andel i selvstændigt matrikulerede fælles friarealer (grønne områder samt adgangstorve og vendepladser) kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom.

For åben-lav bebyggelse (parceludstykning) gælder:

5.2 Ny bebyggelse må opføres i 1, 1½ eller 2 etager foruden eventuel kælder.

5.3 Der må anlægges tagterrasser, dog kun beliggende over de dele af huset, som er i én etage.

5.4 Beb yggelsesprocent må maksimalt udgøre 30 for den enkelte matrikel.

5.5 Ny bebyggelse skal placeres i byggelinie 5 m fra vejskel, som vist på kortbilag 5a og 5b. Ved hjørneparceller, som på 2 sider grænser op til veje må ny bebyggelse placeres enten i byggelinie mod stikvejen eller i byggelinie mod fordelingsvejen. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere vej end 5 m til nogen af vejsiderne.

Ny bebyggelse skal placeres min. 2,5 m fra naboskel dog undtaget mindre bygninger såsom skure, garager, carporte, som må placeres nærmere naboskel end 2,5 m.
Mindre bygninger såsom skure, garager, carporte mv. må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m, men påkræves ikke placeret i byggelinje.

5.6 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfalde må være højere end 8,5 m over terræn.

For tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og kædehuse) gælder:

5.8 Ny bebyggelse må opføres i 1, 1½ eller 2 etager foruden eventuel kælder.

5.9 Der må anlægges tagterrasser, dog kun beliggende over de dele af huset, som er i én etage.

5.10 Bebyggelsesprocent må maksimalt udgøre 60 for den enkelte matrikel.

5.11 Ny bebyggelse skal placeres efter principperne vist på kortbilag 3a.

5.12 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfalde må være højere end 8,5 m over terræn.0000000

Generelt:

6.1 Boligernes tage skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 50 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, røde, gule eller grå tage. Ved flade tage kan der dog etableres grønne tage (vegetationstage) eller hvide tage (hvid tagpap).

6.2 Tagbeklædninger kan udføres i tegl, betontagsten, skifer, tagpap, zink eller vegetationstage.

6.3 Facader skal udføres i, eller beklædes med tegl, træ, skifer, eller beton. Mindre dele kan udføres i andre materialer såsom zink, metal, kompositmateriale o. lign.

6.4 Huse i træ må ikke udføres som bjælkehuse.

6.5 Beton- eller teglfacader kan fremstå som blank mur eller pudset, filset, vandskuret ell. lign.

6.6 På bygningens facader må kun anvendes blandinger af sort og hvid eller jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer end boligernes.

6.7 Materialer på tage må ikke være reflekterende. Glanstal for materialer, der anvendes til tag og facader må maksimalt være 20.

6.8 Anlæg til indvinding af solenergi skal udføres som en integreret del af bygningens arkitektur således at synlige fritstående konstruktioner undgås. Solpanelerne skal følge tagfladen i hældning. Alternativt kan solcellerne placeres som skrå paneler på fladt tag. I givet fald skal panelerne skærmes bag brystning eller høj tagkant. Glanstal for solceller må maksimalt være 30.

6.9 Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet må alene omfatte firmanavn og bomærke og højst have en udstrækning på 0,3 m². Skiltet må ikke være bevægeligt eller være selvlysende (oplyst indefra) og skal placeres på bygningens facade.

6.10 Parabolantenner skal placeres under bygningens øverste tagkant, og må ikke være synlige fra offentlig vej.

For tæt-lav bebyggelse som rækkehuse gælder derudover:

6.11 Bebyggelsen skal opføres som én samlet bebyggelse med et ensartet arkitektonisk udtryk. Der skal være overensstemmelse mellem de forskellige bygningsblokke i forhold til udvendige farver og materialer.

For tæt-lav bebyggelse som klyngehuse gælder derudover:

6.12 Inden for hvert delområde skal bebyggelsen skal opføres som én samlet bebyggelse med et ensartet arkitektonisk udtryk. Der skal være overensstemmelse mellem de forskellige klyngehuse i forhold til udvendige farver og materialer.

7.1 Vejadgang til området skal ske fra Kalundborgvej, som vist på lokalplankort, kortbilag 5a og 5b. Der skal som vist på kortet etableres to vejadgange.

7.2 Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag. For delområde B, C og D udlægges veje alt efter hvilken bebyggelsesform, der vælges for hvert enkelt delområde, se kortbilag 5a og 5b.

7.3 Boligveje udlægges i 8,5 meters bredde med 5,5 m kørebane og 1,5 m bredt fortov i hver side.

7.4 Kørebanen skal udformes med en tydelig og trafiksikker afgrænsning mod fortovene, f.eks. i form af kantsten eller bånd af granit eller betonsten.

7.5 Der skal udføres fartdæmpende foranstaltninger, som vist på kortbilag 5a og 5b.

7.6 Der skal udføres vendepladser for enden af blinde veje. Vendepladserne skal gives en størrelse, som sikrer at renovationsbiler kan vende, og kan f.eks. udformes som hammerhoved-vendepladser som vist på kortbilag 5a og 5b.

7.7 Der skal udlægges parkering svarende til 2 pladser pr. bolig for åben-lav bebyggelse (parceludstykning) og 2 p-pladser pr. bolig for kædehusbebyggelse, samt 1½ plads pr. bolig for tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

7.8 Parkeringspladser ved parceludstykning skal etableres inden for de udstykkede matrikler.

7.9 Veje fortove, vendepladser og parkeringsarealer, som ikke er på privat grund skal udføres i overensstemmelse med principperne for lokal afledning af regnvand (LAR). Såfremt der anvendes befæstelse med asfalt eller anden ikke-permeabel belægning skal overfladevand fra disse arealer ledes til regnvandsbassin via regnvandsledning. Alternativt kan vejarealerne mv. udføres med faste permeable belægninger som er særligt udformet til at kunne dræne for overfladevand ved kraftige regnskyl, og som samtidigt kan holde til belastningen fra den forekommende trafik.

7.10 Der skal etableres belysning langs vejene. Belysningen skal udformes med en nedadrettet lyskilde, som maksimalt må være placeret 4 meter over terræn. Belysningskilden må ikke virke blændende.

7.11 Stier, der er udlagt i de fælles grønne friarealer (se kortbilag 5a og 5b) skal udlægges i 2-3 meters bredde.

7.12 Veje gives status af private fællesveje.
Vejprojekt incl. overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden. Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Teknik og Miljø tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

8.1 For at sikre udsigten mod nord til Holbæk Fjord må der ikke plantes træer på de fælles grønne friarealer.

8.2 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg samt opstilling af fritidsbåde, ikke-indregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.
For åben-lav bebyggelse (parceludstykning) gælder:

8.3 Hække mod åbne arealer og veje skal plantes min. 30 cm fra skel, sådan at beplantningen kan holdes inde på egen grund.

8.4 Hegn i skel skal udføres som levende hegn i en højde på max. 1,80 m, men kan dog på indvendig side suppleres med let trådhegn i højst samme højde som det levende hegn og højst 1,80 m.

8.5 Der må ikke ske terrænregulering ud over + / - 1 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 0,5 m.

8.6 Højst 35 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes. Ved anvendelse af permeable belægninger kan der dog ske befæstelse ud over de 35 %. De frie grønne arealer skal udføres med fald bort fra de befæstede arealer.

For tæt-lav bebyggelse som rækkehuse gælder:

8.7 Hække mod åbne arealer og veje skal plantes min. 30 cm fra skel, sådan at beplantningen kan holdes inde på egen grund.

8.8 Hegn i skel skal udføres som levende hegn i en højde på max. 1,80 m, men kan dog på indvendig side suppleres med let trådhegn i højst samme højde som det levende hegn og højst 1,80 m.

8.9 Der må ikke ske terrænregulering ud over + / - 1 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 0,5 m.

8.10 Højst 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes. Ved anvendelse af permeable belægninger kan der dog ske befæstelse ud over de 50 %. De frie grønne arealer skal udføres med fald bort fra de befæstede arealer.

8.11 Der er mulighed for at opføre en legepladser i sammenhæng med rækkehusbebyggelsen. Legepladsen kan placeres som vist på kortbilag 3a.

For tæt-lav bebyggelse som kædehuse gælder:

8.12 Hække mod åbne arealer og veje skal plantes min. 30 cm fra skel, sådan at beplantningen kan holdes inde på egen grund.

8.13 Afgrænsning mod nabohuse i skel kan enten udføres som levende hegn eller udføres som en mur, der arkitektonisk hænger sammen med hele klyngehus-bebyggelsen. Såfremt der anvendes levende hegn må disse have en højde på maksimalt 1,80 m, det levende hegn kan på indvendig side suppleres med let trådhegn i højst samme højde som det levende hegn og højst 1,80 m.

8.14 Der må ikke ske terrænregulering ud over +/ - 1 m i forhold til det eksisterende terræn.

8.15 Højst 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes. Ved anvendelse af permeable belægninger kan der dog ske befæstelse ud over de 50 %. De frie grønne arealer skal udføres med fald bort fra de befæstede arealer.

9.1 Der kan etableres regnvandsbassin i den nordlige del af de grønne fællesområder som vist på kortbilag 5a og 5b. Bassinet opsamler overskydende regnvand fra lokalplanområdet. Det skal tilstræbes, at regnvandsbassinet etableres med karakter af at være en sø. Regnvandsbassin skal opbygges med en tæt membran og have en størrelse, der er svarer til arealet, som bassinet skal afvande. Ved etablering af regnvandsbassin kan ske terrænregulering ud over den i § 7.5 fastsatte mak