Borgerinddragelse

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 2.73 var udsendt i offentlig høring fra den 14. september 2015 til den 9. november 2015. De indkomne høringssvar, som indgik i byrådets endelige behandling af sagen, inklusiv administrativ behandling heraf, kan ses her: skema_med_behandling_af_indsigelser_til_planforslag_for_byudvikling_ved_rishoejgaard.pdf (44.5 KB)

Der blev afholdt borgermøde i offentlighedsperioden på Holbæk Bibliotek, den 6. oktober 2015, kl. 19-20:30.

Forud for udarbejdelsen af Lokalplanforslag 2.73, var der fra d. 24.03.2015 til d. 20.04.2015 fremlagt et debatoplæg i relation til det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 for boligudbygning i Holbæk vest, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at fremsætte forslag og ideer til planlægningen.
I fordebatten blev der indsendt to høringssvar.
Høringssvarene omhandlede i det væsentligste bemærkninger om at sikre grønt fællesareal med mulighed for kig til fjorden, samt forslag om at samle ny bebyggelse i grupper.

Endvidere har arealet været fremlagt som et areal til ny boligbebyggelse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013. Ved den endelige vedtagelse af KP 2013 blev rammeområdet taget ud, og reduceret betragteligt i omfang, til den nuværende afgrænsning.