Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplan 2.73 giver mulighed for etablering af ny bebyggelse til boligformål i form af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden – et kig, der ved eksisterende forhold er blokeret af grøn, tæt hækplantning.
Bebyggelse kan maksimalt opføres i 8,5 m, af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.
Lokalplanen fastlægger adgangsvej til de nye boliger fra Kalundborgvej
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil efter lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone.

Dispositionsskitse med blandet tæt/lav og åben/ lav bebyggelse

Bebyggelse.

Lokalplanen disponerer bebyggelsen omkring et grønt, fællesareal, der strækker sig fra Kalundborgvej til Nykøbingvej. Bebyggelsen placeres på en måde, hvorved flest mulige boliger gives andel i den herlighedsværdi, der ligger i kontakt til fjorden. Dispositionen inddeler arealet i mindre delområder, der kan disponeres til de forskellige bygningstypologier, således at rækkehuse placeres nærmest Kalundborgvej og klyngehuse i sammenhæng med den grønne kile, mens parcelhusene primært er placeret omkring den vestlige adgangsvej. Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse holdes i maksimalt 2 etager.
Med lokalplanen er fastsat byggelinjer langs de primære adgangsveje, der sikrer, at bebyggelsen vil medvirke til at skabe rumligt veldefinerede forløb.

Dispositionsskitse alene med åben/ lav bebyggelse

Veje stier og parkering

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Kalundborgvej, hvorfra der etableres to nye adgangsveje henholdsvis til bebyggelse vest og øst for den skitserede grønne kile.
Der skal etableres interne stier i området fra boligbebyggelse til den grønne kile. Området kobler sig på eksisterende stier langs Kalundborgvej.
Der skal etableres 2 p-pladser på egen grund ved parcelhuse, samt p-pladser svarende til mindst 1,5 plads for hver tæt-lav bolig.
Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

Regnvand

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser men ikke særlige drikkevandsinteresser, og der er derfor ikke fastsat restriktioner i henhold til OSD.
Veje, parkeringsarealer, adgangstorve, vendepladser og andre kørearealer kan enten etableres med permeabel belægning, der tillader nedsivning af regnvand, eller med fast belægning, hvor overfladevand herfra ledes til et regnvandsbassin på arealets laveste punkt mod nord i den grønne fælleskile.
Lokalplanen muliggør nedsivning af tagvand. Der kan ske en lokal håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet – enten ved overfladestrømning til grøfter, eller ved nedsivning til faskine. Ved udledning til grøfter skal der ske en rensning og neddrosling af vandet, før det ledes til eksisterende vandløb og søer.
Lokalplanen muliggør, at der etableres et regnvandsbassin i den grønne kiles laveste punkt mod nord. Det skal tilstræbes, at regnvandsbassin etableres med karakter af en sø, med rekreativ værdi for boligområdet.


Afgrænsning af kommuneplanramme og lokalplan

Lokalplanafgrænsning