Lokalplanområdet

Lokalplanens område afgrænses mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Kalundborgvej og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse mens den vestlige grænse er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse, og i dialog med staten.
Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift, herunder frugtplantage.
Der er ikke eksisterende bebyggelse inden for området. Omkringliggende bebyggelse udgøres af traditionel parcelhusbebyggelse mod øst og mod syd samt enkelte landejendomme. Mod Kalundborgvej afskærmes arealet af en stor, høj hækplantning, der afskærer visuel kontakt til fjorden gennem området. Terrænet falder fra Kalundborgvej i syd mod fjorden i nord.
I landskabsplanen er området beskrevet som et ikke særligt værdifuldt landskab præget af den omkringliggende bymæssige bebyggelse og nærheden til de store infrastrukturanlæg som motorvej, og to jernbaner.

Eksisterende plantagedrift

Eksisterende hækplantning der afskærer visuel kontakt ind til lokalplanområdet

Lokalplanområdet med fjordkig gennem eksisterende plantage


Afrundning mod vest, kommuneplanrammens grænse.

Lokalplanafgrænsning


Indfaldsvejen Kalundborgvej

Kalundborgvej set på vej ud af byen

Springstrupvej