Statslig og regional planlægning

Anden planlægning

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

I ”oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” er det bl.a. fastlagt, at placering af ny bebyggelse inden for kystnærhedszonen skal ske i henhold til planlovens § 5a og 5b.
Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af nærværende planlægning særskilt redegjort for forhold i relation til kystnærhedszonen jf. nedenstående.
Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med statslig planlægning.

Kystnærhedszone

Planen er omfattet af bestemmelserne for planlægning i kystnærhedszonen, som fremgår af Planlovens § 5a og § 5 b:
”For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, (...) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.”
I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der endvidere i henhold til Planlovens § 16, stk. 3 oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur og friluftsmæssige interesser.

Planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering

Rishøjgårdarealet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Området opleves imidlertid som både fysisk og landskabeligt adskilt fra kysten af den markante Odsherredbane og Nykøbingvejen. Området er klart defineret af de omkringliggende veje og banen og en udbygning af området med boliger vil virke som en naturlig afrunding af Holbæk by. Med den foretagne afgrænsning af arealudlægget er arealerne nord for Nykøbingvej - som ligger helt ned til fjorden - undtaget fra afgrænsning til byudviklingsområde. Da kystlinjen ved Rishøjgård bugter sig mod nord langs Holbæk Fjord vurderes, at det reducerede arealudlæg efterlever hovedprincippet om fortrinsvis placering bag eksisterende bebyggelse.
Udlæg af areal til boligformål er en udmøntning af boligbyggeprogrammet i medfør af Kommuneplan 2013. I boligbyggeprogrammet blev foretaget arealudtag i en række mindre bysamfund med henblik på en omfordeling til hovedbyen Holbæk by, i overensstemmelse med målsætninger i Udviklingsstrategien og anbefalinger i overordnet regional og statslig planlægning. I såvel Sjællandsprojektet som i Landsplanredegørelsen peges på placering af byvækst i byer, hvor den trafikale infrastruktur, herunder kollektiv trafik, understøtter transportbehovet bedst muligt. I henhold til Udviklingsstrategien er det en målsætning at ca. 50 % af boligtilvæksten skal placeres i Holbæk by. I boligbyggeprogrammet er indskrevet forudsætning om, at de oprindeligt tiltænkte 300 boliger i medfør af 1. etape ved det første arealudlæg fastholdes som en udbygningsmulighed, delvis ved en mindre udbygning ved Rishøjgård.
Omfordelingen af arealudlæg til boligformål fra de mindre byer til Holbæk var bl.a. forbeholdt boligudbygning i byens vestlige del, da boligudbygningsmulighederne i den vestlige del af Holbæk by er ved at være opbrugt. Udlæg af ny boligbebyggelse i Holbæk vest vil medvirke til at skabe en naturlig balance i boligudbygningen mellem øst og vest. Gennem en årrække er sket en langt større boligudbygning med åben lav bebyggelse i byens østlige del, med deraf følgende risiko for skævvridning af byens vækst og befolkningssammensætning.
En udbygning i Holbæk vest vil yderligere kunne understøtte allerede foretagne investeringer i servicestruktur og infrastruktur. Der er eksisterende ledig kapacitet på Isefjordsskolen i Holbæk vest, svarende til et helt spor på alle klassetrin. Tilsvarende er der ingen ledig kapacitet i den østlige del af byen. Placering af ny byudvikling i den vestlige del af byen vil derfor medvirke til at understøtte og bedre udnytte eksisterende ressourcer på dette område.
Der er i den foregående planperiode sket en udbygning af infrastrukturen i den vestlige del af byen, som ny byudvikling vil kunne drage fordel af, ved placering på Rishøjgårds arealer. En tilsvarende udbygning er ikke sket i Holbæk øst. Ny byudvikling i Holbæk vest vil medvirke til at understøtte mulighederne for etablering af en ny station i den vestlige del af byen, i forlængelse af Trafikstyrelsens rapport omkring stationsstrukturen i Danmark.
Der er endvidere foretaget en vurdering af egnede alternative arealer til ny byudvikling ved Holbæk by, end arealerne ved Rishøjgård. Arealreserverne syd for byen ligger enten inden for ”de grønne kiler”, eller i sammenhæng med den overordnede disposition af arealer til erhvervsformål – i bæltet mellem Omfartsvej og motorvej. De foreslåede arealudlæg i den østlige del af byen, synes ved næsten samtlige sammenligningspunkter ikke at udgøre et bedre egnet alternativ, eksempelvis peger Landskabsplanens anbefalinger på, at området ved Holbæk vest (’Rishøjgård’) er mindre sårbart for byudvikling end de alternativt afsøgte udviklingsområder mod øst.
For at anskueliggøre hvor der er mulighed for at placere nye byudviklingsområder i Holbæk by, er der udarbejdet en række kortbilag, som viser de væsentligste planmæssige bindinger, der har betydning for placeringen af nye arealudlæg. På nedenstående kort er bindingerne lagt ovenpå hinanden. Som det ses, er arealerne syd for byen omfattet af bindinger i form af Områder til særlige drikkevandsinteresser og vandindvinding. Derudover ligger fredninger af Holbæk Fælled, Wegenersminde og omkring Tveje Merløse. Endelig er arealerne mellem allerede eksisterende kommuneplanlagte og bebyggede arealer i vid udstrækning udlagt til rekreative formål i de grønne kileforbindelser.

Visuel påvirkning af omgivelserne inden for kystnærhedszonen

Der er udarbejdet visualiseringer af ny bebyggelses indvirkning på kystlandskabet, ved realisering af bebyggelse i medfør af lokalplan 2.73 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17. Planlægningen fastsætter krav om en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, og holder sig således inden for den i planlovens § 16, stk. 3 angivne højde. Det vurderes, at arealudlægget efterlever hovedprincippet om fortrinsvis placering bag eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil dog kunne ses fra den inderste vestlige del af inderfjorden, og der er derfor udarbejdet visualiseringer med særligt fokus på belysning heraf. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet er af begrænset, lokalt omfang og ikke ændrer væsentligt ved helhedsoplevelsen af det samlede kystlandskab.

Eksisterende forhold, set fra Tuse Næsvej

Visualisering efter lokalplanudbygning

Visualisering af fuld udbygning inden for kommuneplanrammen, set fra Tuse Næsvej

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

I henhold til gældende ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, skal der foretages en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Det vurderes ikke, at planen vil påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt (EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde eller Ramsar område).
Planen vurderes ikke at ville ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for værdifulde naturområder og potentielle naturområder. Planområdet er dog ikke registreret som dette. På den baggrund vurderes det, at planforslagene ikke vil medføre en negativ påvirkning af dyreliv. Desuden anvendes lokalplanområdet i dag til landbrugsformål. På den baggrund vurderes det, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af planteliv i området.

Den regionale udviklingsstrategi

Indplacering af ny boligbebyggelse på dette areal vurderes at ligge i naturlig forlængelse af den regionale udviklingsstrategi.
Region Sjællands udviklingsstrategi indeholder helt overordnede ønsker og målsætninger for regionens fremtid. Regionen har medvirket i arbejdet omkring "Strukturbillede 2030", og var tovholder på det opfølgende arbejde i forlængelse af Sjællandsprojektet. Målet med "Sjællandsprojektet / strukturbillede 2030" er, at principperne heri kan genfindes og implementeres i kommuneplanarbejdet. Den primære målsætning heri er, at lokalisering af fremtidig byvækst primært skal ske i tilknytning til de større stationsbyer, for opnåelse af byvækst og vækst i arbejdspladser samt reduktioner i transportbehov og miljøgener.
Arealudlæg i medfør af Forslag til Kommuneplan 2013 samt Kommuneplantillæg nr. 17 hertil er i vid udstrækning netop udtryk for, at arealudlæg placeres i tilknytning til god overordnet infrastruktur i kommunens største og næststørste byer, mens der sker et arealudtag og en omfordeling fra nogle af de mindre byer.

Afgrænsning af kommuneplanramme.

Afgrænsning af kommuneplanramme og lokalplanomr.

Afgrænsning af lokalplanområde

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025

Med udviklingsstrategien har byrådet prioriteret vækst i Holbæk by og i de to næststørste byer. Denne prioritering udmøntes ved, at der i Holbæk by skal udlægges nyt byudviklingsareal til boligbyggeri. Efter dialog med staten er det aftalt, at der skal gennemføres opfølgende kommuneplanlægning for et reduceret delareal som udtryk for byafrunding.
Der er derfor udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013. Kommuneplanforslaget muliggør en boligudbygning bestående af åben/ lav og tæt/lav boliger med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, med krav om etablering af en grøn kile, der strækker sig fra Kalundborgvej mod fjorden gennem området.
Lokalplanen er herefter i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

Eksisterende lokalplaner

Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planlægningen vurderes ikke at påvirke nabokommuner.

Diverse udpegninger

Den sydlige del af lokalplanområdet ligger indenfor beskyttelsesområdet til Vestervangen Vandværks to indvindingsboringer. Beskyttelsesområdet er fastlagt i vandværkets indvindingstilladelser og er udlagt i en buffer på 300 meter omkring vandværkets boringer. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke etableres nedsivningsanlæg for husspildevand og processpildevand uden særlig godkendelse. Der er derudover ikke inden for området særlige udpegninger, der skal tages hensyn til ved realisering af planen. Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser, men ikke som område med særlige drikkevandsinteresser, og arealet er derfor ikke omfattet af OSD-retningslinjer.
Der er ikke inden for området udpeget § 3 arealer, fortidsminder, bevaringsværdige bygninger, kirkeomgivelser eller kirkebyggelinjer. Mod Kalundborgvej ligger en eksisterende tinglyst vejbyggelinje, der respekteres ved plandispositionen.

Trafikforhold

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Kalundborgvej, hvorfra der etableres to nye adgangsveje henholdsvis til bebyggelse vest og øst for den skitserede grønne kile.
Der skal etableres interne stier i området fra boligbebyggelse til den grønne kile. Området kobler sig på eksisterende stier langs Kalundborgvej.
Der skal etableres 2 p-pladser på egen grund ved parcelhuse, samt p-pladser svarende til mindst 1,5 plads for hver tæt-lav bolig.
Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

Offentlig service

Området ligger umiddelbart op til eksisterende dagligvarebutiksforsyning på Kalundborgvej og inden for kort afstand til bymidtens butiksliv.
Der er kollektiv trafikbetjening på Kalundborgvej og stoppested ved Stenhus for jernbanen, samt Holbæk Station inden for cykelafstand.
Arealet er beliggende inden for den eksisterende afgrænsning af Tuse Skoledistrikt. Det forventes, at denne afgrænsning ændres, så området fremadrettet vil høre under Isefjordsskolens distrikt. Der er i Holbæk Kommune frit skolevalg og pasningsgaranti, læs evt mere herom på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk