Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling gennem en nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder så vidt muligt skal stille krav om håndtering af regnvand lokalt inden for området.
Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.
Opførelse af ny boligbebyggelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i henhold til bygningsreglementet, hvorved det sikres, at ressourceforbruget ved ny bebyggelse lever op til gældende lovgivningsmæssige krav.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til kollektiv transport i form af busbetjening på Kalundborgvej samt i nærhed til jernbanestop ved Stenhus og inden for cykelafstand til Holbæk Station.
Lokalplanområdet kobler sig til eksisterende cykelstier på Kalundborgvej såvel ind mod Holbæk Bymidte som til Tuse.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling
Lokalplanen giver mulighed for at etablere fx regnvandssø.
Lokalplanen giver mulighed for anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at den centrale del af området udlægges som fælles grønt friareal. Der etableres offentlig adgang gennem området, der ligger med udsigt til Holbæk Fjord. Lokalplanen indebærer, at min. 20 % af området udlægges som grønt friareal.
Det vurderes, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for at fremme sundhed inden for lokalplanområdet.