Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Ved udarbejdelsestidspunkt for lokalplanen er ny varmeforsyningsplan for Holbæk By under udarbejdelse. Holbæk By har hidtil været kollektivt varmeforsynet med naturgas, men da naturgasforsyningen er under udfasning, og da det endnu er uafklaret hvilken fremadrettet varmeforsyning byen skal have, pålægges ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Opvarmning kan ske ved individuel opvarmning eller der kan etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, evt. jordvarmeanlæg, brineanlæg eller lignende.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Tuse vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplan 2018 for Holbæk Kommune, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan.
Det forventes, at overfladevand fra tage kan nedsives og at overfladevand fra vejarealer, parkeringsarealer og andre kørearealer enten kan ledes til kloak (regnvandsledning) eller ledes til regnvandsbassin og nedsives efter fornøden rensning, alternativt udføres med permeable belægninger for nedsivning.
Hvis overfladevand fra vejarealer håndteres lokalt inden for området skal etableres et regnvandsbassin i den nordlige ende af det fælles grønne område.

Nedsivningsanlæg skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.
Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning. Det forventes, at det udførte kloakanlæg overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger indenfor beskyttelsesområdet til Vestervangen Vandværks to indvindingsboringer. Beskyttelsesområdet er fastlagt i vandværkets indvindingstilladelser og er udlagt i en buffer på 300 meter omkring vandværkets boringer. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke etableres nedsivningsanlæg for husspildevand og processpildevand uden særlig godkendelse.
Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem Holbæk Forsyning og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Holbæk Forsyning’s overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.
Der skal søges om byggetilladelse/afløbstilladelse hos Holbæk Kommune.
Tilladelse til tilslutning til offentlig fælleskloak skal søges hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.