Støj

I henhold til støjkort fra RIIS Akustik vurderes der ikke at være en støjbelastning fra jernbanen, der medfører behov for afskærmende foranstaltninger herimod.
Tilsvarende vurderes trafikstøj fra Nykøbingvej ikke at indebære behov for afskærmning mens vejstøj fra Kalundborgvej i enkeltpunkter potentielt kan afstedkomme afskærmningsbehov for udeareal mod vej for enkelte af de nærmeste ejendomme. Der er i lokalplanen derfor fastsat bestemmelse om, at der mod vej kan opføres støjhegn til sikring af overholdelse af maksimale anbefalede grænseværdier for støj.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke inden for området registreret eller kortlagt jordforurening.
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet.

Der er registreret et enkeltfund inden for lokalplanområdet, ved den vestlige afgrænsning af området. Der kan fremkomme yderligere fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

• Planområdet udelukkende vurderes at vedrøre et mindre område på lokalt plan, som udgør byafrunding af byens vestlige afgrænsning
• Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer, at bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.
• Der er udført visualiseringer af de visuelle påvirkninger af kystnærhedszonen, der vurderes at indebære en begrænset indvirkning.
• At den med planerne muliggjorte udbygning ikke indebærer væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.