Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt
Arealet er udlagt til landbrugsformål og denne forudsættes ophævet, for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres efter Landbrugslovens § 7.