0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område

Formålet med lokalplanen er:

1.1 at muliggøre bebyggelse af området med blandet tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse,

1.2 at fastlægge principper for bebyggelsens placering og omfang,

1.3 at fastlægge principper for vejudlæg, stier og parkering,

1.4 at sikre etablering af beplantningsbælter, og

1.5 at sikre etablering af en offentlig grønning

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 1dn, 7000s, 7000d, 1ec, 1dt, 1cq, 1p, 5a, 1cm, 1cp, 1cl, 1cz, 1cs, 1db, 1do, 1du, 1dh, 6s, 1ch, 1dd, 1ee, 1dø, 1cv, 1dc, 1i, 1cø, 1ds, 1t, 1dg, 1cx, 1df, 2c, 1dx, 1cr, 1u, 7000ax, 1dy, 1ci, 5ø, 1ea, 1di, 1dæ, 1co, 1dp, 1cæ, 1cy, 1dk, 1f, 1dl, 1ck, 1cn, 1ct, 1ed, 1r, 1eb, 1dz, 1de, 7000ca, 1da, 1dv, 1dq, 1cu, 1dr Jyderup By, Jyderup samt alle matrikler der efter d. 1. december 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og daginstitution eller lign.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan opføres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning.

3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse 
til formål, der er fælles for områdets beboere, herunder daginstitutioner
samt andre bygninger til fælles formål.

3.4 Lokalplanområdet opdeles i område I, IIa, IIb, III, IV, IVa, Va, Vb, VI og VII. Områ-
derne kan udnyttes som angivet på kortbilag 5a, 5b, 5c, 5d.

 

4.1 Lokalplanområdet skal udstykkes efter princippet vist på kortbilag 5a, 5b, 5c, 5d.

4.2 Ingen grund i delområde I og III må udstykkes med en mindre størrelse end 700 kvm.

4.3 Ingen grund i delområde IIa og IIb må udstykkes med en mindre størrelse end 300 kvm.

 

5.1 Inden for delområde I kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde IIa og IIb kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Inden for delområde III kan der opføres åben-lav boligbebyggelse (træ- eller murstenshuse). Delområde IV og VI skal friholdes for bebyggelse og anvendes til fælles og offentligt friareal. Delområde IVa kan anvendes til friareal eller bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom børnehave, vuggestue eller fælleshus. Delområde Va og Vb kan anvendes til legeplads. delområde VII udlægges til offentlig grønning og skal friholdes for bebyggelse. Grønningen kan dog anvendes til boldbane, legeplads o. lign.

5.2 Bebyggelsesprocenten for åben-lav må ikke overstige 30.

5.3 Bebyggelsesprocenten for tæt-lav må ikke overstige 40.
Delområde I og III

5.4 Bygninger må opføres i to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet.

5.5 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 5a, 5b, 5c, 5d angivne byggelinjer, 5 m fra skel mod boligvej. Garager og carporte er undtaget denne bestemmelse.

5.6 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 6,4 m fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade.

5.7 Tage skal udføres med en taghældning på mellem 15 og 48 grader.
Delområde IIa og IIb

5.8 Bygninger må opføres i to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet.

5.9 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 6,4 m fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade.

5.10 Tage skal udføres med en taghældning på mellem 15 og 48 grader.

6.1 I delområde I, IIa og IIb skal ydervægge på beboelsesbygninger fremstå i murværk. Murværket kan kombineres med glas, træ og/eller stål.

6.2 I delområde III skal ydervægge fremstå i træ eller murværk. Disse materialer kan kombineres med glas og/eller stål.

6.3 Tage på beboelsesbygninger skal dækkes med teglsten, betontagsten, tagpap eller skifer. Dog kan mindre partier dækkes med glas.

6.4 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader. Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede.

7.1 Der udlægges arealer til områdets veje og stier som angivet nedenfor og på kortbilag 5a, 5b, 5c, 5d.

7.2 Lokalplanområdets stamveje udlægges i en bredde af 10 meter; heraf 2,5 meter rabat eller fortov i hver side.

7.3 Lokalplanområdets boligveje udlægges i en bredde af 8 meter; heraf 1,5 meter rabat eller fortov i hver side.

7.4 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskærmes som vist på kortbilag 5b, 5c, 5d.

7.5 Ved tilslutning til Aggersvoldvej skal der sikres oversigtsarealer på 2.5 x 92 m.

7.6 Alle veje og stier inden for lokalplanområdet med undtagelse af hovedstien langs grønningen og stierne på det offentlige grønne område udlægges som private fællesveje.

7.7 Stier fra hovedstien langs grønningen og på fællesarealerne udlægges i en bredde af 5 m; heraf 1 m rabat i hver side.

7.8 Hovedstien langs grønningen udlægges i en bredde af 8 m; heraf 2.5 m rabat i hver side.

7.9 Andre stier udlægges i en bredde af 3 m, heraf 0,75 m rabat i hver side.

7.10 Der skal foretages fartdæmpende foranstaltninger i forbindelse med stier mærket B på kortbilag 5a, 5b, 5c, 5d.

7.11 Til åben-lav boligbebyggelse skal der på hver ejendom indrettes parkeringsmulighed for mindst to og højest tre biler

7.12 Der må kun etableres en overkørsel til vejene for hver grund. Disse må højest have en bredde af 5 m.

7.13 Til tæt-lav boligbebyggelse skal der på hver ejendom indrettes en parkeringsplads. Herudover skal der indrettes en gæsteparkering pr. ejendom på de på kortbilag 5a, 5c og 5 d viste arealer mærket med P.

7.14 Vedligeholdelse af veje og stier på fællesarealerne samt mellem de enkelte boligområder varetages af grundejerforeningen.

8.1 Mindst 15 % af området skal udlægges til samlet friareal, fælles for bebyggelsen

8.2 Inden for delområde IV må de fælles friarealer for bebyggelsen ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre tekniske anlæg, og i delområde IVa kan der indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom børnehave, vuggestue eller fælleshus.

8.3 Beplantning må kun ske i overensstemmelse med retningslinjerne i kortbilag 6.

8.4 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn.

8.5 Der må kun foretages Terrænændringer på +/- 0,5 m.

8.6 Grønningen kan anvendes til boldbane, legeplads o. lign.

9.1 Kloakering gennemføres som separat system.

9.2 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning.

9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan. Bemærkning: Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

9.4 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

10.1 Grundejerforeningsbestemmelserne fremgår af lokalplan 10-84, der fortsat gælder hvad angår bestemmelserne om oprettelse af grundejerforeninger.
Uddrag fra Lokalplan 10-84:
*§ 11. Grundejerforening
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet
**11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, parkeringsarealer, stier, friarealer m.m..
***11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal udarbejdes af foreningen og godkendes af kommunalbestyrelsen
_____________________________________________________________________________________________________________________________
*Opmærksomheden henledes på, at der allerede i lokalplanområdet findes grundejerforeninger - grundejerforeningen Astersvej/Riddersporevej og Blomsterengen - som er etableret i henhold til de i lokalplan 10-84 gældende bestemmelser.
** Med den nye lokalplan skal de eksisterende grundejerforeninger fortsat forestå drift og vedligeholdelse i henhold til de i lokalplan nr. 10-84 gældende bestemmelser.
***Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med godkendelse af foreningens vedtægter sikre, at der fastsætter regler om fremskaffelse af de nødvendige midler til gennemførelse af foreningens forpligtelser. Etableringsomkostningerne kan fremskaffes i forbindelse med grundsalg. Udgifterne fordeles efter antallet af boligenheder.

11.1 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse, skal boligerne være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. §§ 9.1, 9.3, 9.4.

11.2 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse, skal tilhørende stam- og boligvej være anlagt jf. §§ 7.2, 7.3

11.3 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse, skal gæsteparkering samt parkering til den enkelte ejendom
være etableret jf. §§ 7.11, 7.13.

11.4 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal der være etableret stiforbindelse til Jyderup Kirkeby

11.5 Beplantningsbælterne skal etableres i forbindelse med byggemodning af de enkelte områder.

11.6 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse i delområde IIa eller IIb skal tilhørende legeplads i delområde Va eller Vb etableres som vist på kortbilag 5a, 5c, 5d.

Lokalplan 10-84 aflyses i sin helhed med undtagelse af § 11, der vedrører etablering af grundejerforeninger.

 

13.1 Efter Holbæk Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens