Statslig og regional planlægning

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser har dog ikke medført særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende boligområde, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.
I OSD områder må arealanvendelsen ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse.
Der er ingen boringer inden for lokalplanområdet. Nærmeste boring ligger midt i Jyderup ca. 150 m fra lokalplanområdet.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 11.B02. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav byggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 30 for åben-lav og maks. 40 for tæt-lav. Rammen giver mulighed for maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Herudover anføres at:
Min. 15 % af området udlægges til samlede opholdsarealer. Planlægningen skal sikre en gennemgående grønning, der forbinder den ældre bebyggelse i Jyderup med Stokkebjerg skov. Mulighed for etablering af eksperimenterende bæredygtigt boligbyggeri, evt. med alternative boformer.
og
Der er i forbindelse med udført registreringsarbejde ved Klimatilpasningsplanen konstateret, at der er en middel risiko for, at der inden for rammen kan ske en påvirkning. Det kan medføre væsentlig forøget vandstand eller påvirkning af eksisterende værdier eller bevaringsværdige bygninger. Forholdene skal iagttages ved nærmere planlægning.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplan nr. 11.16 erstatter i hovedtræk lokalplan nr. 10-84 fra 2006. Lokalplan nr. 10-84 er aflyst med vedtagelse af denne lokalplan med undtagelse af bestemmelserne, der vedører etablering af grundejerforening.
Lokalplan nr. 11.16 udvider mulighederne for materialevalg til bebyggelse i området. Der ændres ikke i de øvrige formål, men der sker en opdatering af de forhold, som siden 2006 har ændret grundlag for planlægningen.

Regn- og spildevand

Lokalplanen sikrer, at området separatkloakeres.

Kloaktilslutningsbidrag afregnes i henhold til Holbæk Kommunes betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved privat udstykning aftales forhold vedrørende projektering, tilslutning og betalingsforhold for kloakken særskilt med Holbæk Forsyning i forbindelse med byggemodningsprojekt.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger inden for varmeforsyningsområde og forsynes af DONG Energy (www.dongenergy.dk). Lokalplan nr. 11.16 fastlægger bestemmelser om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Vandforsyning

Vandforsyning skal ske efter den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Området forsynes med vand fra Jyderup Østre Vandværk.

Diverse udpegninger

Fortidsminder
Der er ikke registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet. Bygherrer opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens § 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder.

§ 3 sø
I området er der beliggende en sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Søen påvirkes dog ikke af lokalplanen, da den ligger solitært i den nordligste ende af den offentlige grønning.

Kirkebyggelinje
Lokalplanen ligger inden for kirkebyggelinien på 300 m, hvilket betyder, at bebyggelseshøjden i området ikke må overstige 8,5 m.

Skovbyggelinje
Planområdets nordligste del er dækket af skovbyggelinje. Der udlægges en større offentlig grønning i tilknytning til skoven, således at de rekreative omgivelser kan nydes af borgerne i Jyderup. De nordvestligste ejendomme er omfattet af skovbyggelinjen (se kortbilag 2), og der skal søges om dispensation ifm. byggeri på ejendommene.