Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på ejerlav Jyderup By, Jyderup matr. nr.
1ab
Dokument lyst d. 25.11.1987 nr. 8132-21 om kabler og transformerstation.
Servitutten omhandler tilladelse til at lade en 10 kV transformerstation med grundareal indtil 3,0 m x 3,0 m anbringe på ejendommen.

1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cy, 1cz, 1cæ, 1cø, 1da, 1db
Dokument lyst d. 17.01.2007 om ibrugtagning af parcelhus
Servitutten forpligter køber af matriklen til, at have opført og gjort et parcelhus klar til ibrugtagning senest 3 år efter overtagelsesdagen. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, har kommunalbestyrelsen re ttil at kræve ejendommen tilbageskødet [...].

1dc
Dokument lyst d. 29.11.2011 om udstykning
Servitutten laver udstykningsforbud for ejendommen . Påtaleberettiget er Holbæk Kommune

1dd, 1de, 1df, 1dg, 1dh, 1di
Dokument lyst d. 27.9.2006 om kabler
Servitutten omhandler tilladelse til at anbringe et eller flere 0,4 og 10 kV kabelsystemer inklusive tilhørende signalkabler/rør i jorden på ejendommen.

1dk
Dokument lyst d. 8.12.1993 om kabler og transformerstation
Servitutten omhandler tilladelse til at lade en 10 kV transformerstation med grundareal indtil 2,2 m x 2,2 m anbringe på ejendommen.
Dokument lyst d. 21.5.1993 om kloakledning, pumpestation og tilhørende brønde.
Servitutten omhandler forpligtigelse til at respektere udlagte kloakledninger, pumpestationer og brønde inden for ejendommen.
Dokument lyst d. 04.02.1993 om naturgasledning
Servitutten omhandler respektafstand på 2 m omkring nedgravet naturgasledning.

Dokument lyst d. 01.06.1991 om naturgasledning
Servitutten omhandler respektafstand på 4 m omkring nedgravet naturgasledning

Dokument lyst d. 29.12.88 om kloakledning med tilhørende brønd
Servitutten omhandler forpligtigelse til at tåle, at der etableres kloakledning med tilhørende brønd på ejendommen.

Dokument lyst d. 09.1.1984 om vandledning
Servitutten omhandler ret til at føre vandledning ind over ejendommen.

Dokument lyst d. 09.08.1983 om afløbssystem
Servitutten omhandler respektafstand på 2 m omkring ledning til afløbssystem

Dokument lyst d. 23.2.1972 om brændstofledning
Servitutten omhandler respektafstand på 5 m omkring en nedgravet brændstofledning

Dokument lyst d. 11.9.1967 om højspændingsluftledningsnet
Servitutten omhandler tilladelse til at lade et indtil 4 m bredt 50 kV højspændingsluftledningsnet med master og fornødent tilbehør anbringe på ejendommen.

1dl, 1p, 1u
Dokument lyst d. 7.12.1979 om regnvands- og spildevandsledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 m fra nedgravede regnvands- og spildevandsledninger på ejendommen

1dp, 1du, 1dv, 1ee, 1f
Dokument lyst d. 1.02.2008 om kloakledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 meter fra dræn-, spilde og regnvandsledninger på ejendommen.

1i, 2c
Dokument lyst d. 1.02.2008 om kloakledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 meter fra dræn-, spilde og regnvandsledninger på ejendommen.

Dokument lyst d. 04.02.2011 om kloakledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 meter fra dræn-, spilde og regnvandsledninger på ejendommen.

1t
Dokument lyst d. 27.09.2006 om kabler og evt. transformerstation
Servitutten omhandler tilladelse til at anbringe et eller flere 0,4 og 10 kV kabelsystemer inklusive tilhørende signalkabler/rør i jorden på ejendommen

Dokument lyst d. 25.11.1987 om transformerstation og kabler
Servitutten omhandler tilladelse til at lade en 10 kV transformerstation med grundareal indtil 3,0 m x 3,0 m anbringe på ejendommen


Dokument lyst d. 04.02.2011 om kloakledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 meter fra dræn-, spilde og regnvandsledninger på ejendommen.

Dokument lyst d. 7.12.1979 om regnvands- og spildevandsledninger
Servitutten omhandler respektafstand på 2 m fra nedgravede regnvands- og spildevandsledninger på ejendommen