I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål:

1.1 at udlægge området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

1.2 at fastlægge principper for områdets overordnede struktur, herunder udstykning af boligejendomme, veje, stier og fælles friareal.

1.3 at give området et grønt udtryk, ved at sikre et grønt fælles friareal, samt hæk eller levende hegn imellem boligejendomme.

1.4 at sikre at området afgrænses af et beplantningsbælte mod skovvejen, samt at muliggøre at der etableres en støjvold ifm. beplantningsbæltet.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter matr. nr.8d, 8aa, 8ø, 8y, 8r, 8q, 8l, 8k, 8i, 8ad, 8ac, 8ab, 8z, 8æ, 8ag, 8af, 8ae, 8u, 8v, 8x, 8ai, 8ah, 8e, 8m, 8f, 8n, 8g, 8o, 8s, 8h, 8p, 8t Syvendekøb By, Skamstrup, samt alle matrikler der efter d. 1. januar 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.4 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse, og tilhørerende fælles friareal som vist på kortbilag 5.

3.2 Langs lokalplanområdets sydlige grænse, udlægges areal til et beplantningsbælte der kan suppleres med en støjvold, som vist på kortbilag 5.

3.3 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning.

4.1 Lokalplanområdet skal udstykkes efter princippet vist på kortbilag 5.

4.2 Boliggrunde skal have en størrelse på 700 - 1200 m2.

4.3 Der skal udstykkes mindst 29 boligejendomme.

5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

5.2 Bygninger må opføres i én etage med en maksimal højde på 5,5 meter. Bygningshøjden måles fra niveauplan på den enkelte grund fastsat efter reglerne i bygningsreglementet.

5.3 Bebyggelse skal placeres minimum 2,5 meter fra skel, dog mindst 5 meter fra skel mod vej. Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse er undtaget denne bestemmelse.

5.4 Tage på beboelsesbygninger skal udformes som sadeltag med en taghældning på mellem 25 og 30 grader.

5.5 Tage på mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse kan opføres med en taghældning på mellem 25 og 30 grader eller fladt tag.

6.1 Tage skal dækkes af røde tagsten af tegl eller beton, dog er bygninger efter § 5.5 med fladt tag undtaget denne bestemmelse.

6.2 Tage på bygninger, herunder carporte og udhuse, må have et glanstal på maks. 20.

6.3 Ydervægge på beboelsesbygninger skal fremstå i tegl eller træ. Mindre partier i ydervægge kan dog fremstå i andre materialer.

6.4 Mindre bygninger som f.eks. garager, carporte og udhuse skal opføres i tegl, træ eller glas.

6.5 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.6 Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede.

7.1 Der udlægges areal til veje, vendepladser og stier som vist på kortbilag 5.

7.2 Vejstrækning A udlægges i en bredde af 8 m med 5 m kørebane og 2 m fortov i den ene side. Vejstrækning B er ikke underlagt denne bestemmelse, som vist på kortbilag 5.

7.3 Stierne i området udlægges i en bredde af 3 meter. Stierne skal etableres som trampestier evt. forstærket med grusbelægning eller græsarmering.

7.4 På hver boligejendom skal der etableres mindst 2 parkeringspladser på min. 2,5 m x 5 m.

7.5 Der må kun etableres én overkørsel til vej fra hver grund. Overkørslen må have en bredde på maksimalt 5 meter.

8.1 Udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende, må der kun etableres autoriseret vejmærkning. Dog jf. § 8.2.

8.2 Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende etableres ét skilt på højst 0,25 m2 med virksomhedens navn, logo og adresse.
Skiltet skal placeres ved indkørslen, hoveddøren, havelågen eller postkassen til ejendommen, alternativt i et vindue. Skiltets overkant må ikke placeres højere end 2 meter fra terræn. Bygningsdetaljer, vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes. Der må ikke skiltes over tagfod.

8.3 Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller være oplyste eller gennemlyste.

9.1 Der udlægges fælles friareal som vist på kortbilag 5.

9.2 Det fælles friareal skal friholdes for bebyggelse. Dog kan her opstilles legehuse og mindre bygninger (udhuse) til områdets brug.

 

10.1 Langs lokalplanområdets sydskel skal der etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte som vist på kortbilag 5. Beplantningsbæltet skal bestå af varierende, stedtypiske træer og buske. beplantningsbæltet skal have en fysisk og visuelt afskærmende effekt mod skovvejen.

10.2 Der kan etableres en støjvold i beplantningsbæltet. Støjvolden må maks. være 3 m høj og maks. have en hældning på 45 grader.

10.3 De enkelte grunde skal hegnes med hække eller levende hegn. Hække eller levende hegn kan suppleres med dyrehegn på indersiden. Dyrehegn alene er ikke tilladet. Hække og levende hegn skal plantes 0,3 meter bag skel mod offentlige arealer.
Bemærkning: Hække og levende hegn reguleres herudover gennem retningslinjerne i hegnsloven.

11.1 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom i planområdet må maksimalt være 0,35.

 

12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan. Bemærkning: Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

12.2 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

12.3 Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

12.4 Belysning af veje, stier mv. skal udføres som parkbelysning på standere med en maks. højde på 4 m.

13.1

Grundejerforeningsbestemmelserne fremgår af lokalplan 12.01, der fortsat gælder hvad angår bestemmelserne om oprettelse af grundejerforeninger.

Uddrag fra Lokalplan 12.01:
*§ 10. Grundejerforening
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle nye parceller indenfor lokalplanområdet.
**10.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier, parkeringsarealer, fælles friarealer og beplantningsbælte m.m.
***10.5 Der påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde vedtæger, som skal godkendes af Byrådet.

 

*Opmærksomheden henledes på, at der allerede i lokalplanområdet findes en grundejerforening - grundejerforeningen Kildebjerg - som er etableret i henhold til de i lokalplan 12.01 gældende bestemmelser.
** Med den nye lokalplan skal den eksisterende grundejerforening fortsat forestå drift og vedligeholdelse i henhold til de i lokalplan nr. 12.01 gældende bestemmelser.
***Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med godkendelse af foreningens vedtægter sikre, at der fastsætter regler om fremskaffelse af de nødvendige midler til gennemførelse af foreningens forpligtelser. Etableringsomkostningerne kan fremskaffes i forbindelse med grundsalg. Udgifterne fordeles efter antallet af boligenheder.

14.1 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse, skal boligerne være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. §§ 12.1, 12.2, 12.3

14.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal tilhørende boligvej samt vendeplads være anlagt jf. §§ 7.1, 7.2.

14.3 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal parkering til den enkelte ejendom være etableret jf. § 7.4.

14.4 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal stier være anlagt jf. § 7.3.

14.5 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal det fælles friareal være etableret jf. § 9.1.

14.6 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse skal beplantningsbæltet være etableret jf. § 10.1.