Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er sammenfaldende med lokalplanområdet for lokalplan nr. 12.01 og fremgår af kortbilag 1.

Lokalplan nr. 12.01 udlagde området til 'åben-lav' boligområde. Lokalplan nr. 12.01 sikrede at der blev udlagt vej og stinet i boligområdet. Området er beliggende i udkanten af Mørkøv og grænser direkte op til det åbne land. For at der blev skabt en harmonisk afgræsning mod det åbne land, sikrede lokalplanen området et grønt udtryk, ved at:

  • udlægge et grønt fælles friareal midt i boligområdet.
  • udlægge beplantningsbælte langs planområdets sydlige grænse.
  • og ved at fastlægge bestemmelser om etablering af levende hegn eller hæk mellem parcelhusgrundene.

Planområdet er i dag delvist udbygger, og både friareal, beplantningsbælte og vejnet er etableret. Den nye reviderede lokalplan nr. 12.03 viderefører principperne fra tidligere gældende lokalplan nr. 12.01, så den eksisterende anvendelse understøttes.

Den primære forskel fra lokalplan nr. 12.01 er, at lokalplan nr. 12.03 udvider mulighederne for form, farve- og materialevalg til bebyggelse i området. Efter nærmere retningslinjer i lokalplanen, gives der herudover mulighed for, at oplægge solceller og solfangere på bebyggelsen.