Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et område i den sydvestlige del af Mørkøv på ca. 4,2 ha. Det trekantede planområde grænser op til dyrket landbrugsareal mod sydøst og sydvest. Mod nord ligger eksisterende boligområde i Mørkøv. Ca. 150 m syd for planområdet ligger Skovvejen, der er en motortrafikvej.

Planområdet er udlagt til åben-lav boligformål langs en del af Sofievej og Kildeparken. Omkring halvdelen af området er udbygget. Området er afskærmet af beplantningsbælte og jordvold mod Skovvejen, og har et grønt fælles friareal mellem Sofievej og Kildeparken.

Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed.