Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser har dog ikke medført særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende boligområde, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.

I OSD områder må arealanvendelsen ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse.

Der er ingen indvindingsboringer i nærheden af lokalområdet. Nærmeste vandværksboringer tilhører Mørkøv Vandværk og ligger ca. 1 km øst for lokalplanområdet.

Drikkevandsboringer. De nærmeste ca. 1 km fra planområdet.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 12.B02. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammen giver mulighed for åben-lav byggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 30 i indtil 1,5 etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Ramme for Kildevangen vest 12.B02

(Kommuneplan 2013-25)

 

Eksisterende lokalplaner

Lokalplan nr. 12.03 erstatter i hovedtræk lokalplan nr. 12.01 fra 2007. Lokalplan nr. 12.01 er aflyst med vedtagelse af denne lokalplan med undtagelse af bestemmelserne, der vedører etablering af grundejerforening.

Lokalplan nr. 12.03 muliggør udvidede muligheder for udformning samt farve og materialevalg til bebyggelse i området. Der ændres ikke i de øvrige formål, men der sker en opdatering af de forhold, som siden 2007 har ændret grundlag for planlægningen.

Regn- og spildevand

Lokalplanen sikrer, at området tilsluttes kollektiv kloak i henhold til den gældende spildevandsplan ved lokalplanens vedtagelse. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om en maksimal befæstelsesgrad på 0,35.

Kloaktilslutningsbidrag afregnes i henhold til Holbæk Kommunes betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved privat udstykning aftales forhold vedrørende projektering, tilslutning og betalingsforhold for kloakken særskilt med Holbæk Forsyning i forbindelse med byggemodningsprojekt.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er ligger inden for varmeforsyningsområde og forsynes af DONG Energy (www.dongenergy.dk). Lokalplan nr. 12.03 fastlægger bestemmelser om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Der kan opnås dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Vandforsyning

Vandforsyning skal ske efter den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk.

Diverse udpegninger

Fortidsminder
Museum Vestsjælland har i 2007 foretaget en arkæologisk forundersøgelse i lokalplanområdet, hvor der blev fundet kulturlag og gruber fra førromersk jernalder. Hele planområdet er dog ikke undersøgt, og det kan forventes, at der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres yderligere fund af fortidsminder. Hvis det sker, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.