Støj

Ved ny bebyggelse skal området udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og støj fra jernbaner kan overholdes. Lokalplanområdet ligger ca. 120 meter fra Skovvejen på det nærmeste sted og er derfor belastet af trafikstøj. Ved udarbejdelse af lokalplan nr. 12.01 for området, blev de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau målt til:

• Vejtrafikstøj: Lden - < 55 dB.

Den målte støjbelastning opfylder kravene til miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Der er desuden etableret en støjvold langs boligområdets sydvestlige skel. Det vurderes at støjvolden giver en støjdæmpning på 4-5 dB for de nærmeste boliger.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening i området jf. Region Sjællands registreringer.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede lokalplan nr. 12.03 foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Revideret forslag til Lokalplan nr. 12.03 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- lokalplanen fastholder den eksisterende struktur i området, herunder udlæg af grønt område.

- lokalplanens ændringer ift. den eksisterende planlægning hovedsageligt vedrører facadematerialer. Med ændringen bliver det muligt at etablere boliger i området som i resten af Mørkøv.

- der ikke er registreret natur- og miljøbeskyttelsesinteresser i området.