I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål:

1.1 at udlægge området til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse,

1.2 at sikre områdets fælles friarealer,

1.3 at anvise vejstruktur og parkeringsmuligheder.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. Området omfatter matr.nr. 7a, 7bv, 7bx, 7by, 7bz, 7bæ, 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce, 7cf, 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv, 7cz, 7cæ, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7eo, 7eq, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7ex, 7ey, 7ez, 7eæ, 7eø, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq, 7000ak, 7000au og dele af 7fn alle Svinnge By, Svinninge, samt alle matrikler der udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og vil forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet opdeles efter hovedanvendelse i delområderne I, II, III, IV og V som vist på kortbilag 5.

3.2 Delområde I, II og III må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af typen åben-lav.

3.3 Delområde IV må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må bestå af typerne åben-lav eller tæt-lav, og området skal indeholde mindst 13 boliger.

3.4 Delområde V må kun anvendes til fælles friareal. Inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom fælleshus, pumpestation og almindelige småbygninger i forbindelse med områdets udnyttelse til fritidsaktiviteter.

3.5 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning når de ikke har mere end 10 m2 bebyget areal og ikke får en højde af mere end 3 meter over terræn.

4.1 Udstykninger må kun ske i overensstemmelse med § 3 samt områdets overordnede disponering og vejstruktur, som vist på kortbilag 5.

4.2 I delområde I skal der udstykkes 27 boligejendomme.

4.3 I delområde II skal der udstykkes 11 boligejendomme.

4.4 I delområde III skal der udstykkes 25 boligejendomme.

4.5 I delområde IV skal der udstykkes 13 boligejendomme samt 3 storparceller til boligformål. Dog jf. § 4.6.

4.6 Ejendommene A, B og C i delområde IV, som er vist på kortbilag 5, kan udstykkes til mindre boligejendomme med et areal på mindst 350 m2 og højst 500 m2. De boligejendomme, der eventuelt udstykkes fra ejendommene A, B og C, kan ikke medregnes i de 13 boligejendomme, der er nævnt i § 4.5.

5.1 I delområderne I, II og III må bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse ikke overstige 30 %.

5.2 I delområde IV må bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse ikke overstige 40 %.

5.3 Der må ikke bygges nærmere end 4 meter fra vejskel til Landlystvej og Havrevænget og langs øvrige veje og stier ikke nærmere end 2,5 meter fra skel.

5.4 På fælles friarealer må der kun etableres overdækkede parkeringsarealer som vist på kortbilag 5 og som beskrevet i § 5.9.

5.5 I delområderne I, II og III må bebyggelsen højst etableres i 1 etage med udnyttet tagetage. I delområde IV må bebyggelsen højst etableres i 2 etager.

5.6 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn målt fra niveauplan fastsat af bygningsmyndigheden. Skorsten og udluftningsrør er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.7 Der kan på de enkelte grunde opføres mindre bygninger såsom redskabsskure, drivhuse og lignende.

5.8 I delområderne I, II og IV må der ikke etableres garager og carporte på egen grund. Dette gælder dog ikke for ejendommene med matr.nr. 7di og 7dh, der er vist på kortbilag 5.
I delområderne I, II og IV skal overdækninger til terrasser og lignende etableres mindst 5 meter fra vejskel. Dette gælder dog ikke for ejendommene med matr.nr. 7di og 7dh, der er vist på kortbilag 5.

5.9 I delområderne I og II kan der etableres overdækket parkering på fællesarealer til parkering eller rekreative formål, der er vist på kortbilag 5. Den overdækkede parkering kan etableres med en højde på maks. 3 meter og en taghældning på mellem 0 og 20 grader.

5.10 Byggeri inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Den planlagte bebyggelse kræver dispensation fra Holbæk Kommune i hvert enkelt tilfælde.

6.1 Facader på beboelsesbygninger skal fremstå i blank mur eller overfladebehandlet materiale (kalket, filset, pudset eller vandskuret). Mindre bygningsdele og dele af facaden kan fremstå i andre materialer som træ, eternit, zink, beton eller jern.

6.2 Tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres i matte materialer med en maksimal glansværdi på 20. Dog kan der ophænges eller integreres solceller og solfangere i tagfladerne.

6.3 Solceller og solfangere kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.4 I tilfælde af erhvervsdrift fra egen bolig, kan der tillades ét diskret og enkelt skilt. Skiltet skal placeres ved indkørslen, hoveddøren eller postkassen til ejendommen. Skiltets overkant må ikke være højere end 1,8 meter over terræn og skiltets størrelse må ikke overstige 0,25 m2. Der kan desuden opsættes skilt i vinduer, såfremt disse ikke tildækkes med mere end 25 % af vinduets areal.

6.5 Solenergianlæg og ovenlysvinduer skal placeres og udformes på en sådan måde, at de ikke medfører blændingsgener for naboer og forbipasserende.

7.1 Vejadgang til boligerne i de enkelte delområder sker fra Hovedgaden via Landlystvej som vist på kortbilag 5.

7.2 Veje og stier udlægges efter principperne vist på kortbilag 5.

7.3 I delområderne I og II skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres på fællesarealer til parkering eller rekreative formål i det enkelte delområde, der er vist på kortbilag 5. Dog kan der på den enkelte grund etableres én parkeringsplads i det fri. På matr.nr. 7di og 7dh må begge parkeringspladser etableres på ejendommen.

7.4 I delområde III skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres på egen grund eller på de arealer til fællesparkering, der er vist på kortbilag 5. Parkeringspladser på arealer til fællesparkering skal etableres i det fri.

7.5 I delområde IV skal der etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres på egen grund eller som fællesparkering i delområdet.

7.6 Fælles parkeringsarealer skal anlægges på fællesarealer til parkering eller rekreative formål jf. principperne vist på kortbilag 5. Parkeringsarealerne kan være overdækkede jf. § 5.9.

7.7 Der må kun etableres én overkørsel til den enkelte boligejendom/storparcel.

8.1 Delområde V udlægges til fælles friareal som vist på kortbilag 5. Delområde V samt områder, der fremgår af kortbilag 5 som "fælles friareal" må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen. Dog kan det i § 3.4 nævnte fælleshus, pumpestation og almindelige småbygninger til fritidsaktiviteter, herunder legepladser, tillades etableret i de fælles friarealer.

8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.3 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hække mod veje og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.

8.4 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter.

8.5 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

8.6 I delområde III og IV udlægges et areal til et beplantningsbælte med udgangspunkt i principperne vist på kortbilag 5.

8.7 De på kortbilag 5 anviste fællesarealer til parkering eller rekreative formål skal etableres i henhold til §§ 7.3 og 7.4.

8.8 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom må maksimalt være 0,35 i områder med åben/lav-byggeri og maksimalt 0,50 i områder med tæt/lav-byggeri i henhold til Holbæk Kommunes Spildevandsplan.

Grundejerforeningsbestemmelserne fremgår af den for området tidligere gældende lokalplan 2.3, der fortsat gælder hvad angår bestemmelserne om oprettelse af grundejerforeninger.

Uddrag fra Lokalplan 2.3:
*§ 11. Grundejerforeninger
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at området opdeles i flere grundejerforeninger.
**11.2 Den i § 11.1 nævnte forening skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i §§ 5 og 9 nævnte fællesanlæg, der ikke er optaget som offentlige.
***11.3 Foreningernes vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

*Opmærksomheden henledes på, at der allerede i lokalplanområdet findes en grundejerforening - grundejerforeningen Byg- og Rugvænget - som er etableret i henhold til de i §§ 12 og 13 nævnte servitutter og lokalplaner.
**I henhold til deklaration tinglyst den 8. december 1975 skal området omkring Rosenvej, beliggende øst for lokalplanområdet, medvirke ved etablering, drift og vedligeholdelse af område V.
***Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med godkendelse af foreningens vedtægter sikre, at der fastsættes regler om fremskaffelse af de nødvendige midler til gennemførelse af foreningens forpligtelser. Etableringsomkostningerne kan fremskaffes i forbindelse med grundsalg. Udgifterne fordeles efter antallet af boligenheder.

10.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal:

  • parkeringsarealer være anlagt jf. § 7.3 - 7.6
  • fælles friarealer være beplantede jf. § 8.1 - 8.2
  • beplantningsbæltet være anlagt jf. § 8.6
  • bebyggelsen være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

11.1 Lokalplan 2.3 aflyses i sin helhed med undtagelse af § 11, der vedrører etablering af grundejerforeninger.

 

12.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 10.06 ophæves følgende servitutter inden for lokal