Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder. Inden for de enkelte delområder stilles der specifikke krav til anvendelse og bebyggelsesform.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i de delområder, der er udlagt til boligbebyggelse. Lokalplanområdet er dog fuldt udbygget, og opførelse af yderligere bebyggelse begrænses til diverse småbygninger med henvisning til den gældende bebyggelsesprocent på maksimalt 30 % for den enkelte ejendom.

Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at opføre én parkeringsplads i det fri på egen grund samt mulighed for at opføre fælles overdækket parkering i nærheden af boligerne på dele af de fælles adgangstorve i delområderne I og II (se kortbilag 5). Overdækket parkeringsareal på egen grund i form af garage eller carport tillades fortsat ikke i delområderne I og II, hvilket fremgår af lokalplanens bestemmelser. Denne beslutning begrundes med et æstetisk hensyn til området, der i forvejen er meget tæt bebygget. I tilfælde af, at de fælles parkeringsarealer etableres på adgangstorvene, giver lokalplanen mulighed for at indrette de nuværende fælles parkeringsarealer til fælles friarealer.

I forhold til Lokalplan 2.3 er der ikke sket ændringer i kravene til udformningen af bebyggelsen, men der stilles krav om, at al fremtidig bebyggelse skal overholde kravene til lavenergi i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement. Tilsvarende er lokalplanen ajourført på energiområdet generelt.