Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner
Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser har dog ikke medført særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende boligområde, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 10.B04. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammen giver mulighed for byggeri i tæt-lav eller åben-lav med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 30 i indtil 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Rammeområde 10.B04 (Kommuneplan 2013-25)