Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse i henhold til kravene i det enhver tid gældende bygingsreglement, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen giver mulighed for etablering af solfanger- og solcelleanlæg på bygningernes tage.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i Svinninge som fører til bl.a. skole og institutioner.

Der er busforbindelser til Jyderup/Kalundborg og Holbæk fra det nærliggende busstoppested på Hovedgaden. Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra Svinninge Station, hvorfra der er togforbindelser til Nykøbing Sj. og Holbæk.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Med udgangspunkt i Spildevandsplanens retningslinjer, fastsætter lokalplanen bestemmelser om en maksimal befæstelsesgrad for den enkelte ejendom på 0,35 i områder med åben/lav-byggeri og 0,50 i områder med tæt/lav-byggeri.

Natur

Lokalplanen sikrer et større grønt areal i lokalplanområdet (delområde V). Dette område må ikke bebygges og kan eventuelt omlægges, så naturindholdet øges. Eventuelle anlæg i forbindelse med tilbageholdelse af regnvand kan ske her, så den rekreative og miljømæssige værdi øges.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer væsentlige grønne arealer i lokalplanområdet, og ad stier er der adgang til andre grønne områder i Svinninge by og forbindelse til det åbne land ad Aggersvoldstien.

Afstand og tilgængelighed til stier/grønne områder/indkøb/off. transport er god og kan ske trafiksikkert.