Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Området ligger i kollektivt varmeforsyningsområde og forsynes med naturgas fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Lokalplan 2.3 fastsatte bestemmelser om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Der er fortsat tilslutningspligt inden for lokalplanområdet*.

Byrådet i Holbæk Kommune har besluttet, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

Nybyggeri inden for lokalplanområdet kan således fritages for tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

I øvrigt gælder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Svinninge Vandværk, og eventuel ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret og regnvand ledes til Svinninge Å, mens spildevand behandles på Svinninge Renseanlæg og herfra sendes til Svinninge Å hvor der findes et overløb. I områdets sydøstlige hjørne er beliggende en pumpestation for spildevand. Ledningernes omtrentlige placering fremgår af kortbilag 2.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Byggesagsafdelingen, Spildevandsteamet.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

I lokalplan 2.3 var der fastlagt bestemmelse om, at ny bebyggelse skulle tilsluttes fællesantenneanlæg. Der stilles ikke længere krav om tilslutning til kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.