Støj

Lokalplanområdet er beliggende op til Svinningevej/Hovedgaden, som er en større landevej. Bebyggelsen er dog beliggende inden for byskiltet, hvor hastigheden er lav. Det vurderes, at der ikke er støjmæssige gener, som kræver særlige foranstaltninger.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om forurenede eller muligt forurenede arealer i området.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er i lokalplanområdet gjort fund af redskaber mv. fra stenalderen og jernalderen. Det er uvist, om der i forbindelse med byggeri er sket arkæologiske prøvegravninger. Ved nybyggeri kan der være mulighed for fund af arkæologisk interesse. Der henvises i øvrigt til Museumslovens § 25.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag 10.06 foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til lokalplan nr. 10.06 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planlægningen omfatter et allerede udbygget boligområde og ikke udlægger nye arealer,
  • lokalplanforslaget sikrer områdets fælles friarealer,
  • lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om maksimale befæstelsesgrader i henhold til den gældende spildevandsplan,
  • lokalplanforslaget sikrer et beplantningsbælte mod syd og vest.