Servitutter

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser.

Følgende servitutter bliver ikke aflyst, men har betydning for planområdets udnyttelse:

10.02.1976-3922-21 Dok om byggelinier mv
Ovenstående servitut omhandler en tinglyst byggelinje langs lokalplanområdets nordlige grænse. Der må således ikke bebygges inden for en afstand af 20 meter + 1½ gang evt. højdeforskel + 1,0 meter målt fra Hovedgadens midtlinje. Byggelinjen er indtegnet omtrentligt på kortbilag 2.

26.06.1962-4384-21 Dok om oversigt mv
Der må jf. ovenstående servitut hverken varigt eller midlertidigt forefindes genstande eller bevoksning, der rager mere end 0,8 meter op over det ved de skærende vejmidtlinjer bestemte plan. Servitutten er gældende for det på kortbilag 2 skraverede område.

Følgende servitutter strider mod lokalplanens indhold og aflyses helt eller delvist ved endelig vedtagelse:

23.08.1978-22961-21 Dok om hegn, hegnsmur mv
Jf. ovenstående servitut skal der langs lokalplanområdets nordlige grænse mod Hovedgaden opsættes og vedligeholdes et tæt, ubrudt mindst 1 m højt hegn, der dog, for så vidt angår højde, respekterer det tinglyste dokument om oversigt. Området er i dag beplantet, men hegnet er ikke ubrudt, da der er etableret en sti, der forbinder Hvedevænget med Hovedgaden. Hegnet og den eksisterende sti sikres med lokalplanen.

19.11.1986-35167-21 Lokalplan nr. 2.3
Den tidligere lokalplan 2.3 aflyses med undtagelse af bestemmelserne om oprettelse af grundejerforeninger.

Forbehold
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2 (bindingskort). Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.