Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Lokalplanområdets nordligste del er omfattet af en skovbyggelinje. Skovbyggelinjen ved lokalplanens vedtagelse fremgår af kortbilag 2.

Byggeri inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den planlagte anvendelse kræver dispensation i hvert enkelt tilfælde.

Holbæk Kommunes landzoneadministration er myndighed på at dispensere fra naturbeskyttelsesloven.