0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 at udlægge området til boligformål

1.2 at fastsætte bestemmelser for bevaring af eksisterende bygning

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 14 gl, Jyderup By, Jyderup jf. kortbilag 4

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone

2.3 Lokalplanområdet opdeles delområderne A og B, som vist på kortbilag 5

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål (helårsboliger)

3.2 For delområde A gælder: etablerring af maks. 14 etageboliger

3.3 For delområde B gælder: udstykning af maksimalt 4 grunde til tæt/lav boliger

4.1 Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5

4.2 Tæt/lav boliger skal have en minimumsgrundstørrelse på 250 kvm

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde B fastsættes til 40

5.2 Ny bebyggelse i delområde B må kun placeres indenfor byggefelter på kortbilag 5

5.3 Tilbygning i delområde A må kun ske som anvist på kortbilag 7

5.4 Boligbebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn

5.5 Anden bebyggelse såsom garager, carporte og mindre bygninger, skure og udhuse, kan opføres indenfor angivne byggefelter anvist på kortbilag 5

For delområde B gælder flg.:

6.1 Facader skal udføres i blankt rødt murværk

6.2 Tage skal udføres som saddeltag med en hældning på min. 25 grader og maks. 45 grader med mulighed for kvist

6.3 Tagflader skal udføres i røde tegl. Mindre partier kan udføres i andre materialer som metal og træ

6.4 Vinduer skal være sprossede, hvide vinduer

6.5 Der må ikke anvendes reflekterende materiale på tag og facader, med undtagelse af solceller, vinduer og glaspartier

6.6 Solceller må kun etableres som en integreret del af facaden og tagfladen

For bevaringsværdig bebyggelse udpeget på kortbilag 7 gælder at:

7.1 Bygningen skal bevares og må ikke nedrives

7.2 Bygningens facader skal bevares i blankt, rødt murværk og må ikke overfladebehandles

7.3 Bygningens tagdækning af røde vingetegl skal bevares. Ved udskiftning skal nye teglsten fremstå med en tykkelse, farvenuance og et udtryk svarende til den oprindelige tagsten og med et glanstal på maks. 10

7.4 Kviste i tagfladen skal bevares. Ved udskiftning skal nye kviste have størrelse og udtryk svarende til de oprindelige, med røde sider og hvide fronter samt zinkflunker, som kan bemales i rødbrune nuancer

7.5 Tilbygninger må kun opføres på sydvendte gavle eller i gårdrum mod syd, som vist på kortbilag 7

7.6 Nye åbninger i facaden må kun etableres i sydvendte gavle eller i gårdrummet mod syd, som vist på kortbilag 7

7.7 Ved udskiftning af vinduer i facade og i kviste, skal disse erstattes af vinduer, svarende til de oprindelige m.h.t. lod- og tværpost, samt underinddeling af sprosser (småsprossede, hvide dannebrogsvinduer)

7.8 Nye tagvinduer må kun etableres i tagflader, som ikke er synlige fra Holbækvej. Hvis eksisterende tagvinduer, som er synlige fra Holbækvej, skal udskiftes, skal disse reetableres med samme placering, i samme størrelse og med samme udtryk (med hvid ramme)

7.9 Solceller må kun placeres, så de ikke er synlige fra Holbækvej

8.1 Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

8.2 De to vejadgange til lokalplanområdet skal ske fra Holbækvej

8.3 Vejadgang A anlægges i min. 3,6 meters bredde og vejadgang B anlægges i min. 4 meters bredde som vist på kortbilag 5

8.4 Stier anlægges i 1,3 meters bredde

8.5 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. etagebolig, 1,5 parkeringspladser pr. tæt/lav bolig samt 1 gæsteparkering pr. tæt/lav bolig jf. kortbilag 5

8.6 Vejadgang skal anlægges med asfalt

8.7 Stier og parkeringsarealer skal anlægges med permeabel belægning

8.8 Der skal etableres cykelparkering med en placering som anvist på kortbilag 5. Der skal etableres 1 plads pr. bolig. Minimum halvdelen skal være overdækket.

9.1 Idet lokalplanområde udlægges til etagebebyggelse, skal der anlægges fælles friarealer, der udgør minimum 10% af grundarealet, og skal placeres som anført på kortbilag 5. Friarealet omfatter ikke stier eller kørsels- og parkeringsarealer

9.2 Fælles friarealer skal bestå af hhv. lege-, aktivitets- og opholdsmuligheder. Der skal etableres legeplads som anvist på kortbilag 5

9.3 Indenfor fælles friarealer (delområde A) må ikke opføres bebyggelse, bortset fra mindre bebyggelse ifm. arealets funktion såsom skur, legehus el. lign.

Overordnet for området gælder:

10.1 Anlæg af ubebyggede arealer skal ske i henhold til principperne vist på kortbilag 5. Kortbilaget redegør for vejadgang, stier, parkering samt belægningstyper. Beplantningsprincipper uddybes på kortbilag 6

10.2 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter

10.3 Eksisterende bevaringsværdig beplantning, som angivet på kortbilag 6, må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, og skal beskyttes ved bygge- og anlægsarbejderne, således som angivet i kommunens regulativ herom. Ved sygdom, forfald eller fældning skal beplantning reetableres.

For delområde A gælder:

10.4 Fælles friareal skal generelt indrettes og beplantes som vist på kortbilag 6. Arealet skal henligge som græsflade, og beplantes således det er velegnet til ophold

10.5 Levende hegn mod Holbækvej skal bestå af en sammenhængende blomstrende hæk

10.6 Vejbed ifm. parkeringsarealerne plantes i grupperinger som vist på skitse 6, og skal bestå af eks. eg, lind, røn

10.7 Beplantning, der afgrænser og afskærmer legepladsområdet ud mod parkeringsarealet, skal bestå af en sammenvokset blomstrende hæk

10.8 Beplantning i skel, der afgrænser etageboligerne mod syd (skolens boldbaner), skal bestå af ligusterhæk, der opnår en højde på maks. 2 m.

For delområde B gælder:

10.9 Beplantningen, der afgrænser tæt/lav boligerne mod Holbækvej samt mod naboskel vest for området skal bestå af ligusterhæk, der opnår en højde på maks. 1.80 m.

10.10 Beplantning, der afgrænser tæt/lav boligerne mod syd (skolens boldbaner) skal bestå af ligusterhæk, der opnår en højde på maks. 2 m.