Baggrund

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området er, at Holbæk Kommune har frasolgt den tidligere børneinstitution på Holbækvej 102. Køber ønsker at indrette boliger af typen tæt/lav og etagebolig. Lokalplanen udarbejdes således at eksisterende bevaringsværdige bygning med tidligere institutionsformål kan omdannes til maks. 14 etageboliger, samt at der kan etableres ny tæt/ lav bebyggelse i den vestlige del af området, der i alt vil kunne rumme maks. 4 rækkehuse.

Formål

Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af et nyt boligområde centralt i Jyderup. I forlængelse heraf planlægges også for realisering af grønne fællesområder, som bl.a. ligger op ad Holbækvej samt skolens boldbaner. Lokalplanen har til formål at muliggøre boligformål i hhv. eksisterende bevaringsværdige bygning og i en ny tæt/lav bebyggelse.

Lokalplanområdet støder op til et eksisterende boligområde både nord og vest for matriklen. Den nye kommuneplanramme 11.B21 vil udover mulighed for bopligformål indebære samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som den eksisterende ramme 11.O01 - med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter, en maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt bebyggelse i maksimalt 1,5 etager. Det nye boligområde vil således passe ind i den eksisterende bebyggelse i området.

Omdannelsen af den eksisterende bevaringsværdige bygning, vurderes ved omdannelsen, at indebære en bæredygtig udvikling såvel ud fra en kulturel som en ressourcemæssig betragtning. En fortætning af pågældende grund med tæt/lav bebyggelse, vurderes tilsvarende at være udtryk for en bæredygtig udnyttelse af centralt beliggende arealer i Jyderup. Lokalplanen har tilmed til formål at sikre de byrumsmæssige kvaliteter såvel som at sikre bevaringen af den eksisterende institutionsbygnings arkitektoniske udtryk.