Lokalplanens indhold

Området
Lokalplanen muliggør en udstykning, således der indenfor lokalplanområdet kan realiseres maks. 14 lejligheder og 4 tæt/lav boliger.
Lokalplanen har desuden til formål at skabe rammerne for bevaring af den eksisterende institutionsbygning, som er bevaringsværdig.

Bevaringsværdig bebyggelse
Den eksisterende institutionsbygning, ”De Gamles Hjem” i Jyderup, er udpeget som bevaringsværdig, i kategori 4. Bevaringsværdien er fastsat gennem SAVE-metoden, hvor bygningens arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdi, samt originalitet og tilstand, vurderes på en skala fra 1-9.

Institutionsbygningen er opført i 1927 og er et tidligt eksempel på de offentlige servicebygninger, som velfærdsstaten afstedkom i de følgende årtier. Bebyggelsen fik sit nuværende omfang og udtryk i 1954, da institutionen blev tilbygget efter tegninger af daværende forstander for Bygmesterskolen, Karl Sørensen. Den velproportionerede og helt symmetriske bebyggelse bærer præg af Bygmesterskolens idealer om det gedigne, folkelige byggeri i dansk, traditionel byggeskik.

De bevaringsværdige træer som ligeledes er karakteristiske for området skal plejes gartnermæssigt korrekt, således de bevares sunde og harmoniske på stedet. Såfremt træerne rammes af sygdom el.lign., skal Holbæk kommune kontaktes mhp. en vurdering af træernes tilstand. Såfremt kommunen vurderer, at træerne af sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsager bør fjernes, skal der genplantes et tilsvarende antal træer på stedet, som i kvalitet svarer til de træer, der fjernes.

Bebyggelsen
Lokalplanen giver mulighed for at opføre maks. 14 etageboliger samt maks. 4 boliger af tæt/lav bebyggelse. Området opdeles i 2 delområder. Cirka halvdelen af området udlægges til etageboliger á 75-90 m2 i den eksisterende bevaringsværdige institutionsbygning. Resten af området udlægges til tæt/lav bebyggelse, som kan udstykkes med en grundstørrelse på minimum 250 m2. Alle boligerne får en tæt sammenhæng med friarealerne, der ligger placeret mellem boliggrupperne og med de tilgrænsende grønne områder.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i to delområder:
I delområde A, hvor der kan indrettes etageboliger
I delområde B, hvor der kan opføres rækkehuse (tæt/lav) boliger

Det er intentionen, at den nye bebyggelse (rækkehusene) afspejler byggestilen fra den eksisterende bevaringsværdige bygning, idet den opføres i mursten og med sadeltag.

Friarealer
Delområde A inddeles med små grønne oaser, som kan benyttes frit af hele områdets beboere. De 4 tæt/lav boliger vil tilmed have egen have afgrænset af en hæk. Legepladsarealet vil ligeledes etableres med græs og afgrænses af en tæt hæk, således denne adskilles fra parkeringsarealet vest for.

Trafikbetjening/ stier mm.
Området vil trafikbetjenes fra Holbækvej via to vejadgange. Den ene vil betjene etageboligerne og den anden betjene både etageboliger og de fire tæt/lav boliger. Ind- og udkørsel til Holbækvej formodes at ske roligt, idet der er anlagt et helleanlæg på Holbækvej mellem de to indkørsler til boligområderne. Trafikken er altså i forvejen nede i fart.
Der anlægges som vist på kortbilag 5, to parkeringsarealer i forlængelse af de to indkørsler. Her etableres 1 parkeringsplads pr. etagebolig og 1,5 parkeringsplads pr. tæt/lav bolig. Derudover anlægges 1 gæsteparkering pr. tæt/lav bolig.