Lokalplanområdet

Området er i dag udlagt til institutionsformål - tidligere anvendt til offentlige formål med tilhørende rekreativt areal - og er indhegnet med beplantning og højt stålhegn mod syd. Området er i dag forsynet med to adgangsveje og et parkeringsareal øst for den eksisterende institutionsbygning. Sydligt støder området op til boldbaner tilhørende Jyderup Skole, Fritidsklub, og Jyderup Hallen udlagt til offentlige formål. Ifm. salget af ejendommen står Jyderup Skoles boldhegn på matriklen. Boldhegnet tages ned og reetableres på Jyderup Skoles grund. I den forbindelse etableres et tilstødende levende hegn af ligusterhæk.

Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 14gl

Området ligger centralt i Jyderup, og omfatter et areal på 4298 m2. Området ligger i gå- og cykelafstand fra Jyderup station og indkøbsmuligheder. Desuden er lokalplanområdet nabo til byens skole, hal og sportsarealer samt Jyderup Kirke.

Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Jyderup Skoles boldbaner, mod vest af et boligområde og mod øst af en boliggrund. Mod nord afgrænses området af Holbækvej. Området er beliggende i byzone, og forbliver i byzone. Ved lokalplanens vedtagelse ændres anvendelsen fra offentligt formål til boligformål.