Statslig og regional planlægning

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning.Hele Jyderup By er registreret som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvorfor lokalplanområdet er en del af OSD området. Holbæk Kommune skal derfor følge ”Bekendtgørelse nr.1697 af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.” Udpegningen har ingen konsekvenser for planforslagene, og der vil ikke være behov for at fastsætte retningslinjer herom, da planforslagene omfatter allerede lokalplanlagte byområder. Ligeledes vurderes det, at planlægning for boliger ikke udgør en risiko mht. grundvandsforureningen, jf. vejledningen.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanrammer. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg i relation til lokalplanen.
Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af kommuneplanramme 11.O01, der foreskriver anvendelsen til offentligt formål. Derfor er der sammen med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af arealet til boligformål.
Fremtidig boligramme for lokalplanområdet vil med kommuneplantillægget blive boligramme 11.B21, der foreskriver maksimalt 1,5 etage og maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, således boligområdet vil passe ind i området som helhed.

Det er vurderet, at lokalplanen i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 10-57, der planlægger for skole, børnehave, fritidsklub og hal. Lokalplanen udlægger matriklen til offentlig anvendelse.
Efter endelig vedtagelse af lokalplan 11.19 vil lokalplan 10-57 ophæves for lokalplanområdet.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at planlægningen, som er muliggjort med denne lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne.

Diverse udpegninger

Den eksisterende institutionsbygning samt 4 større træer på lokalplanområdet er udpeget bevaringsværdige, hvilket fremgår af afsnittet ”Lokalplanens indhold” på side 2. Bygningen er særligt værdifuld for området i form af sin bevaringsværdi, men også idet den er en del af den gamle bykerne ”Jyderup By”.

En del af delområde A ligger indenfor kirkebyggelinjen (se kortbilag 2).

Trafikforhold

Lokalplanområdet har i dag 2 vejadgange fra Holbækvej. Lokalplanområdet skal fortsat trafikbetjenes via Holbækvej, men hvor vejadgang flyttes et par meter mod vest, således der frigives mere grønt friareal i delområde A. Vejadgangene er i dag udlagt på matrikelkortet i en bredde af hhv. 3,6 meter og 4,3 meter jf. kortbilag 3. Begge indkørsler ender blindt og der er derfor afsat plads til vendepladser på parkeringsarealerne jf. kortbilag 5, som vejadgangene fører til.
Området er beliggende tæt på Jyderup station, hvilket gør det attraktivt for beboerne i det nye boligområde at benytte cyklen ind til centrum samt offentlig transport. Der er afsat areal til cykelparkering på parkeringsarealet jf. kortbilag 5.

Offentlig service

Planområdet ligger nabo til Jyderup Skole og Jyderup hallen. Desuden er der 470 meter til nærmeste børneinstitution, 250 meter til nærmeste dagligvarebutik samt 1,7 km. til Jyderup Station.
Se nærmere via dette link på kommunens hjemmeside www.holbaek.dk