Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at regnvand skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Samtidig opfordrer Holbæk Kommune til at vælge bæredygtige løsninger, såsom at bygge i bæredygtige materialer bl.a. lavenergi vinduer.

Transport

Området har gode forbindelser til Jyderup Station med under 2 kilometers afstand. Der kører en bus direkte til Jyderup station, med et busstoppested på Holbækvej mindre end 200 meter fra matriklen.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering og affaldssortering skal ske som foreskrevet i Holbæk Kommunes affaldsregulativ. Regulativ for husholdningsaffald https://holbaek.dk/media/4578206/husholdningsaffaldsregulativ2014.pdf
Tillæg til regulativ for husholdningsaffald https://holbaek.dk/media/8995271/tillaeg-til-husholdningsaffaldsregulativ-juni-2015.pdf

Lokalplanen fastsætter jf. kortbilag 5, at der etableres tre affaldspladser for de to boligdelområder, et på hver af parkeringsarealerne.

Lokalplanen opfordrer ydermere til:
- Opsamling og anvendelse af regnvand til fx vanding af beplantning i tørre perioder.
- Genanvendelse af regnvand til toiletskyl.

Natur

På planområdet står 4 større træer, som er vurderet værende bevaringsværdig, da de er betydningsfulde for området i relation til den bevaringsværdige institutionsbygning og dermed lokalplanområdet som helhed. Det er derfor velvalgt af æstetiske hensyn at bevare træerne. Lokalplanen fastsætter derfor en bestemmelse for at beskytte træerne på matriklen. Lokalplanen fastsætter ligeledes, at beskæring og fældning af træerne først kan ske efter Holbæk Kommunes yderligere konkrete vurdering og tilladelse.

Planområdet indeholder ikke derudover naturtyper ift. naturbeskyttelsesloven.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 10 % af området udlægges som fælles opholdsareal (ud over vej og parkeringsareal).
Der skal etableres en grøn afskærmning mod Holbækvej og nabo-boligområdet nord og vest for matriklen. Desuden indeholder lokalplanen jf. kortbilag 5 krav om cykelparkeringspladser, således bløde trafikanter tilgodeses.